Dorpsraad dient inspraakreactie in over windmolenbeleid Veere

Beste,

Hierbij informeert de Dorpsraad u graag over het volgende. Het betreft een brief aan het college van B en W van Veere betreffende het windmolenbeleid van de gemeente:

Gemeente Veere
Traverse 1
4371 ET Domburg

Koudekerke, 19 april 2024

Onderwerp: inspraakreactie op het beleidskader kleine windmolens
Beste heer, mevrouw,
In de nota Ruimte van 2004 is Walcheren aangewezen als deel van het Nationaal Landschap
Zuidwest Zeeland. Het doel van een Nationaal Landschap was het behouden en versterken
van de zogenaamde kernkwaliteiten van een bepaald gebied.
Als indicatoren voor de kernkwaliteit voor Walcheren golden toen de historische
landschapselementen, zoals duinenrij, kreekruggen, vliedbergen, dijken, verdedigingswerken
en het groene en open karakter.

Weliswaar vallen de Nationale Landschappen niet meer onder het landelijke beleid dit
betekent niet dat de kernwaarden niet meer relevant zijn. De indertijd geformuleerde
kernkwaliteiten worden nog steeds door zowel de eigen inwoners als toeristen als zeer
waardevol ervaren. Misschien is er materieel geen grond meer om de doelstelling van
Nationaal Landschap te handhaven, moreel zijn er volop redenen om de kernwaarden te
behoeden en te versterken.

Mede daarom is in Zeeland tot nu toe gekozen voor het realiseren van windmolens in
zogenaamde concentratie gebieden, waaronder het Sloegebied en Neeltje Jans.
In het beleidskader worden deze kernkwaliteiten wel erkend, toch wil de gemeente Veere
plotsklaps het realiseren van “kleine” windmolens op het platteland toestaan. Hoe daarbij
rekening wordt gehouden met de natuur en landschap, zoals genoemd in de nota en recht
wordt gedaan aan de waarden die inwoners en bezoekers hechten aan het Walcherse
landschap met weidse vergezichten, wordt niet expliciet gemaakt.
Met de keuze om molens alleen toe te staan bij agrarische bedrijven wordt niet een
algemeen gediend maar is sprake van individuele belangen. Het algemene belang, het in
stand houden cq. versterken van de kernwaarden van het landschap, wordt terzijde
geschoven t.b.v. het individuele belang.

In het beleidskader wordt ervan uitgegaan dat binnen dit kader een groot aantal van de
bestaande agrarische bedrijven één of meer (maximaal 3) kunnen bouwen. Er wordt in het
beleidskader helaas niet aangegeven om hoeveel agrarische bedrijven en in het verlengde
daarvan om hoeveel molens het maximaal gaat. Het aantal molens bepaalt in belangrijke
mate de mogelijke “visuele verstoring” en de mate van “verrommeling” waarover in de nota
wordt gesproken.

In de opgave “Duurzaam Veere” is opgenomen dat primair bestaande daken moeten worden
benut voor het opwekken van energie. Bij de beoordeling of een windmolen is dit niet als eis
opgenomen. Volstaan kan worden met een verkenning van de mogelijkheden voor
zonnepanelen.

De Dorpsraad Koudekerke staat voor leefbaarheid en een aantrekkelijke woonomgeving.
Voor de Dorpsraad Koudekerke is één ding duidelijk. Kleine windmolens met een tiphoogte
van 21 meter dienen geen algemeen belang en doen afbreuk aan de kwaliteit van het
landschap.

Wij roepen daarom de gemeente op het beleidskader kleine windmolens op land niet in
voeren.
Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Koudekerke

Wethouder in een bakfiets opent het vernieuwde Dorpsplein

Wethouder John de Jonge van de gemeente Veere, opende op 22 maart 2024 het vernieuwde dorpsplein Koudekerke. Dat deed hij door een ring te steken vanuit een bakfiets.

Het plein oogt ruimer,  omdat de trottoirbanden zijn weggehaald.

De tuin van de kerk is meer betrokken bij het plein, omdat er een stukje muur is weggehaald.

Plannen sinds 2017 

Al in 2017 is het initiatief door de dorpsraad van Koudekerke genomen voor een vernieuwing van het dorpsplein. Na een schetsontwerp in 2019 volgenden diverse aanpassingen. In 2022 is geld vrij gemaakt, waarna het dorpsplein in 2023 en 2024 onder handen is genomen.

 

Presentatie afvalscheiding Veere

Beste allemaal,

 

Afgelopen donderdag, 7 maart,  was er in de kerk de openbare vergadering van de Dorpsraad. Er was daar ook een presentatie over afval scheiden.

Bijgevoegd de informatie over die presentatie. gegeven door Rico Baltus van de gemeente Veere.