Agenda voor vergadering 25 mei

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Dorpsraad Koudekerke-Dishoek

Datum: : Donderdag 25 mei om 19.30 uur

Plaats: : De Klimop

1. Opening welkom en eventuele mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

3. Boa’s, komen o.a. vertellen over hun werkzaamheden.

4. Informatie over Tiny Forest door IVN, Ruben Mulder, en Pascal Corbijn namens gemeente Veere.

5. Pauze met koffie / thee.

6. Informatie vanuit de Werkgroep Keiweg m.b.t. de plaatsen woonunits t.b.v. de Oekraïners.

7. Jaarverslag door secretaris.

8. Toelichting op en waarom er nieuwe statuten zijn.

9. Rondvraag.

10. Sluiting

Bijbehorende stukken:

Statuten

Stichting draagt de naam: Stichting Dorpsraad Koudekerke.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veere.

3. Het werkgebied van de stichting wordt gevormd door de kernen Koudekerke en Dishoek en hun buitengebied.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

– de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in het werkgebied te verbeteren;

– het behartigen van de belangen van de inwoners van het werkgebied;

– het bevorderen van, het meedenken en meebeslissen over en het dragen van verantwoordelijkheid voor de eigen woon-, werk- en leefomgeving van de inwoners van het werkgebied.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– een gesprekspartner te zijn voor de Gemeente Veere, de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen, andere publiekrechtelijke rechtspersonen en andere organisaties namens de inwoners van het werkgebied;

– het inventariseren, van wensen en behoeften van de inwoners van het werkgebied;

– het (bijdragen aan het) realiseren van die wensen en het (bijdragen in het) voorzien in die behoeften in samenwerking met bestuursorganen, overige instanties en particuliere initiatieven;

– het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten;

– het gevraagd en ongevraagd adviseren over aangelegenheden die voor de bewoners van het werkgebied van belang (kunnen) zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen

Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

a. subsidies en donaties;

b. giften en erfrechtelijke verkrijgingen;

c. opbrengsten van activiteiten van de stichting;

d. alle andere verkrijgingen en baten.

2. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur (samenstelling en benoeming)

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste elf leden. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2. Tot bestuurslid zijn benoembaar personen die:

– meerderjarige zijn;

– wonen in het werkgebied;

– geen bestuurder zijn van een publiekrechtelijke rechtspersoon;

– geen lid zijn van de Raad van de Gemeente Veere.

3. De bestuursleden worden door het bestuur benoemd.

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon worden vervuld.

5. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bestuursleden kunnen ten hoogste tweemaal voor een aansluitende periode worden herbenoemd. Indien nog slechts een bestuurslid in functie is, zal zijn bestuurstermijn niet door tijdsverloop kunnen eindigen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

6. Na het ontstaan van een vacature, zal het bestuur daarin zo spoedig mogelijk voorzien.

 1. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer vacatures zijn (ontstentenis) en/of er een of meer bestuursleden niet in staat zijn hun functie te vervullen (belet), dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een geldig bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 11.
 2. In de vergadering waarin de jaarstukken van de stichting worden vastgesteld, besluit het bestuur ook tot aanwijzing van twee of meer personen (rechtspersonen daaronder begrepen) die zullen zijn belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het bestuur in geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden. Aan hen komen, zo lang er sprake is van ontstentenis en/of belet van alle bestuursleden, alle bevoegdheden van het bestuur toe.
 3. De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in het werkgebied. Met instemming van alle bestuursleden kan een vergadering ook elders worden gehouden. Bestuursvergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van audiovisuele middelen worden gehouden.
 2. Ieder kwartaal wordt ten minste een vergadering gehouden.
 3. Extra vergaderingen:
 4. Vergaderingen zullen voorts steeds worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
 5. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 6. Aan een verzoek als sub b bedoeld wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
 7. De oproeping tot de vergadering geschiedt ‑ behoudens het in lid 3 letter b bepaalde ‑ door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijk bericht.
 8. De oproeping vermeldt, de plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
 9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 10. Van hetgeen besproken en besloten is in de vergaderingen worden notulen opgemaakt door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden in de volgende vergadering door het bestuur vastgesteld en als bewijs daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.
 11. Besluitvorming:

Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven of hogere eisen stellen aan het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden (quorum), worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Is deze niet aanwezig of dient hij zich van besluitvorming te onthouden ingevolge het bepaalde in lid 10, dan geeft de stem van de secretaris de doorslag. Is deze ook deze niet aanwezig of dient hij zich van besluitvorming te onthouden ingevolge het bepaalde in

 1. lid 10, dan kan een besluit slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden die zich ter zake niet van besluitvorming behoeven te onthouden.
 2. Indien echter ter vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd medebestuurslid laten vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 4. Indien in een vergadering als sub a bedoeld het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan twee weken maar niet later dan vier weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over de voor de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
 5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden aan besluitvorming mogen deelnemen en hun stem schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht. Een dergelijk voorstel dient schriftelijk te worden gedaan. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 6. Ieder bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van een stem. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming en heeft dus ook geen stemrecht, als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegengesteld is aan het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie (tegenstrijdig belang). Het desbetreffende bestuurslid wordt ter zake van een desbetreffend voorstel niet meegeteld ter vaststelling of aan de quorumeis als omschreven in artikel 5 lid 8 letter a is voldaan. Wanneer geen besluit kan worden genomen omdat ten aanzien van alle bestuursleden een tegenstrijdig belang bestaat, kan het besluit alsnog door het bestuur worden genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag. In alle gevallen dat een bestuurslid zich van besluitvorming dient te onthouden wegens een tegenstrijdig belang als hiervoor in dit lid omschreven, wordt hiervan melding gemaakt in de notulen.
 7. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 8. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Degenen die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven meetellen voor het quorum.
 9. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 10. Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs elektronische weg verzonden bericht mits dat leesbaar en reproduceerbaar is en de herkomst kan worden vastgesteld.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij daartoe besloten is met een meerderheid van drie vierden

 1. van de stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal, niet eerder dan een week en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden besloten met een meerderheid van drie vierden van de stemmen mits ter vergadering ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 2. Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.
 3. De beperking van de bestuursbevoegdheid in artikel 6, lid 2 geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.
 4. De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden ingeroepen.

Einde bestuurslidmaatschap; schorsing

Artikel 8

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: door overlijden van een bestuurslid, door verstrijken van de vastgestelde duur van de benoeming, door aftreden volgens het rooster van aftreden, door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn, door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek en als hij niet langer voldoet aan de eisen van artikel 4 lid 2.
 2. Een bestuurslid kan voorts worden ontslagen door een besluit van de overige bestuursleden. Indien slechts twee bestuursleden in functie zijn, kan een dergelijk besluit niet worden genomen. Indien drie bestuursleden in functie zijn dient het besluit met algemene stemmen van de overige bestuursleden te worden genomen. Zijn meer dan drie bestuursleden in functie dan behoeft het besluit een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden. Het betrokken bestuurslid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld over het voorgenomen besluit te worden gehoord.
 3. Een bestuurslid kan worden geschorst bij besluit van het bestuur. Het besluit kan slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. De schorsing die niet binnen twee maanden is gevolgd door ontslag vervalt na verloop van die termijn.

Boekjaar, jaarstukken en begroting

Artikel 9

 1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van de baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen (jaarstukken).
 4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en als bewijs daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk vermeld. Het bestuur is bevoegd van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken.
 5. Na vaststelling van de jaarstukken besluit het bestuur omtrent de behoorlijke taakvervulling tegenover de stichting van ieder van de afzonderlijke bestuursleden (decharge). Ten aanzien van deze besluiten geldt het bepaalde in artikel 5 lid 10, laatste zin.
 6. Het bestuur is verplicht de in lid 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
 7. Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of instelling.
 8. Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk een maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast.

Reglement

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of in te trekken.
 4. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement gelden de vereisten die worden gesteld aan een besluit tot statenwijziging.

Statutenwijziging

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee weken maar uiterlijk binnen vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp met drie vierden van de stemmen kan worden besloten mits ter vergadering ten minste de helft van de bestuursleden als in lid 1 bedoeld, aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 4. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede zo nodig de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur. Het bestuur is echter bevoegd een of meer vereffenaars te benoemen.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het handelsregister.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het eventuele reglement van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, te bepalen door het bestuur.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Onvoorziene gevallen

Artikel. 13

In alle gevallen, waarin noch de wet noch de statuten of verdere reglementen voorzien, beslist het bestuur.

4 mei comité zoekt nieuwe vrijwilligers

Een bericht van het comité van 4 mei:

================================================

In 2013 is door de Dorpsraad het 4 mei comité ingesteld.

Dit comité heeft tot taak het organiseren van de dodenherdenkingen op 4 mei.

Het comité bestond uit 3 leden, maar i.v.m. hoge leeftijd is een van de leden afgetreden. Het comité bestaat nu uit 2 personen met de leeftijd van 72 en 77 jaar.

Graag vernemen van u welke (jongere) mensen benaderd kunnen worden om onze taak over te nemen.

Aangezien de herdenkingen steeds goed bezocht worden vinden wij het van belang dat de continuïteit wordt gewaarborgd. Wij zijn dan ook bereid om de dodenherdenking nog een paar keer met nieuwe leden te helpen organiseren en op die manier deze nieuwe mensen in te werken.

Zelf hebben wij geen netwerk in de wat jongere categorie van mensen die deze taak op zich zouden kunnen nemen.

Vandaar dat wij deze vraag aan u voorleggen.

====================================================

Als u belangstelling heeft, kunt u dit doorgeven aan de Dorpsraad,. Die zal contact opnemen met het comité.

25 mei jaarvergadering Dorpsraad

Beste,

Bij deze nodigt de Dorpsraad u graag uit voor de jaarvergadering. Die is 25 mei , 19.30 in de Klimop, Kerkstraat 2 in Koudekerke.

Er zal in ieder geval een presentatie zijn van de BOA’s over hun werk. Het IVN geeft uitleg over de aanleg in Koudekerke van een Tiny Forest.

En ook zal de werkgroep Keiweg inspreken over de geplande komst van tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen aan de Keiweg.

Vanuit de Dorpsraad zelf zal er aandacht gevraagd worden voor gewijzigde statuten.

De complete agenda zal later geplaatst worden. Maar hierbij alvast wat informatie over Tiny Forest:

Vanuit de gemeente Veere:

Welkom in de wereld van het Tiny Forest – een nieuwe en innovatieve
manier om de natuur dichtbij te brengen!


Een Tiny Forest is een gebied van ongeveer 200 m2. In een Tiny Forest
groeien inheemse bomen en struiken dicht op elkaar. Het bootst een
natuurlijk bos na. Niet alleen ziet zo’n miniatuurbos er mooi uit, het biedt ook
veel voordelen voor het milieu en mensen die in de buurt wonen.
Een van de belangrijkste voordelen van een Tiny Forest is dat het helpt bij het
bestrijden van klimaatverandering. Bomen nemen kooldioxide op uit de lucht
en geven er zuurstof voor terug. Ze maken de lucht schoner. Een Tiny Forest
zorgt ook voor schaduw en verkoeling in de zomer.

Naast de milieuvoordelen dient een Tiny Forest ook als leefomgeving voor
wilde dieren en verbetert het de biodiversiteit. Het is een kalmerende ruimte
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en genieten van de natuur. Ook
middenin een bebouwd gebied.


In het najaar van 2023 leggen de leerlingen van basisscholen De Sprong en ‘t
Klinket in samenwerking met IVN Natuureducatie en de gemeente Veere een
Tiny Forest aan. Het Tiny Forest komt aan De Walestraat en wordt
gecombineerd met een buitenleslokaal.

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Koudekerke geven wij in
samenwerking met IVN meer informatie over het nieuwe Tiny Forest in
Koudekerke. De vergadering is om 19.30 uur op 25 mei aanstaande in de
Klimop (het gebouw van de PKN), Kerkstraat 2, Koudekerke.

Op de hoogte blijven van nieuws in de gemeente Veere? Meld u aan voor
onze digitale nieuwsbrief via www.veere.nl.
Vragen? Mail ons op duurzaamveere@veere.nl of bel naar 0118-555444

Informatie avond plaatsing tijdelijke woonruimtes

Van de gemeente Veere:

Samen vangen we in onze gemeente ongeveer 200 Oekraïners op. Dat is niet zo tijdelijk
als we allemaal zo voor hen hadden gehoopt. Ongeveer 38 gezinnen die hier al wonen
moeten we binnen onze gemeente verhuizen. Met deze brief vertellen we u hoe we dit
willen oplossen.

Koudekerke en Domburg
We willen in Domburg en in Koudekerke woonunits plaatsen. Deze woonunits mogen
daar tijdelijk staan, in elk geval 1 jaar.
Koudekerke: Keiweg, grasveld naast de volkstuintjes
We gaan aan de Keiweg ongeveer 20 woon-units plaatsen.

Verkeersoverlast in april, mei, juni
De plaatsing van de woonunits vergt voorbereiding. Er zal dan ook bouwverkeer zijn de
komende maanden. Binnen een paar weken beginnen we met de aanleg van riolering,
water en elektriciteit. We willen op 1 juli klaar zijn.

Meer weten?
We vertellen u meer over de plannen en u kunt ons vragen stellen op de inwonersavond.
Wanneer : dinsdag 11 april 2023
Start : 19.00 uur
Waar : De Couburg, Duinstraat 4
Vragen?
Kijk op www.veere.nl/oekraine over de opvang van Oekraïners.

Bezoek burgemeester

Kennismakingsbezoek burgemeester Frederiek Schouwenaar

Vrijdag 24 maart kwam burgemeester Frederiek Schouwenaar naar Koudekerke voor een kennismakingsbezoek.

De Dorpsraad was gevraagd haar rond te leiden.

Na een korte ontvangst in de Klimop volgde een uitgebreide toer door Koudekerke en Dishoek.

Met het oog op de weersvooruitzichten was gekozen voor een rondrit met een busje.

Onze voorzitter ontpopte zich tot een professioneel touringcar chauffeur.

Via ondermeer het Dorpsplein, Badhuisstraat (oude Jumbo terrein), Der Boede, Karreveld, Braamweg (toekomstige 2e zonnepark), Biggekerksestraat (sportvelden en oorlogsmonument), Middelburgsestraat (Couburg en Doen), Medisch Centrum, nieuwe Jumbo en Aldi en Banckertstraat werd koers gezet naar Dishoek. Na een korte rondrit door Dishoek en een stop bij het herdenkingsmonument Dishoek eindigde de rondrit bij de Toeristenkerk.

Daar nam de wijkraad Dishoek de toer over met een uitgebreid bezoek aan de Stichting Bunkerverhalen.

Al met al kan worden terug gekeken op een leuke en nuttige middag.

Nieuws over speeltuinen en wonen

De Dorpsraad heeft 2 maart vergaderd.

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van Dorine Noorlander als lid, wel blijft ze betrokken bij de Dorpsraad. De Dorpsraad is haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet.

Speeltuinen

Verder gaat een delegatie van de Dorpsraad in gesprek met gemeente en een speciaal aangewezen adviesbureau op 22 november over de toekomst van de speeltuinen in Koudekerke en over waar de pumptrackbaan gaat komen.

Wonen

Ook gaat een delegatie naar een bijeenkomst over wonen en de plannen per kern. Die bijeenkomst is 3 maart.

Dorpsplein

De Dorpsraad gaat proberen met een delegatie van de Kerk ingesprek te gaan voor 29 maart. Op die dag is een inloop over de nieuwe plannen voor het Dorpsplein. (zie andere post) .

Ook zijn de notulen van de laatste vergadering goedgekeurd en dus openbaar. Het gaat om de vergadering van november.

notulen van de bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke.

Datum : Donderdag 3 november 2022

Plaats : De Klimop

Aanwezig : Mark Minderhoud (kernambtenaar), Dorine Noorlander (tijdelijk voorzitter), Bert Fleurbaaij, Rob Pieterse, Peter Holtring, Guido Herwig en Jan van Beers (verslag).

Belangstellenden: Anton van Haperen, Maarten Bosselaar Dorpsvereniging, Sander Jacobsen SGP Veere, Mark Minderhoud kernambtenaar Veere, Piet Wielemaker PKN Koudekerke, David van de Voorde K.R.V. Ringrijders, Lidy Weststrate en Maria Dierks.

Afwezig met kennisgeving: Hans Sakkers en Marike Konings allen dorpsraad; Sandra van der Linde Welzijn Veere; Marcel Steketee kernwethouder Veere; Marja Osté VVD; Peter Meijs PvdA; Saskia van der Nat Zeeuwland; Evelien Ravays Koudekerkse Volkstuinvereniging; Ineke Herbers.

1. Opening en mededelingen:

Dorine heet iedereen welkom.

De Dorpsraad Koudekerke heeft € 245 ontvangen van de RABO clubsupport. Wilma Waters heeft aangegeven dat ze stopt met de Dorpsraad. Een bloemetje wordt geregeld.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 september 2022

3.a. Tekstueel, zijn akkoord

3.b. Naar aanleiding van:, geen op/aanmerkingen

Worden op de website gepubliceerd

4. Ingekomen en uitgegane stukken:

4.a. ingekomen: zie bijlage: geen op/aanmerkingen

4.b. uitgaande mails: zie bijlage: geen op/aanmerkingen

5. Digitalisering / archivering archief Dorpsraad.

Het archief zit nu nog in dozen en ordners. Ineke Herbers gaat eerst in beeld brengen wat er allemaal is (hoeveelheid) en daarna gaat ze het digitaliseren.

6. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein.

Nog steeds weinig nieuws te melden. Door verhuizing van de Jumbo is de verkeersstroom veranderd. Gemeente laat onderzoeken wat het gevolg hiervan is m.b.t. verkeersdrukte en rijrichting. De muziektent wordt niet verplaatst, het muurtje rond

om de kerk lijkt intact te blijven en er blijft een ringrijdersbaan. De vertegenwoordiger van de K.R.K. vertelt wel, dat zij nog steeds niets vanuit de gemeente heeft gehoord over de ringrijbaan.

Peter Holtring maakt een verslag en dit wordt op onze website geplaatst. De realisatie van de herinrichting dient eind 2023 klaar te zijn.

7. Stand van zaken m.b.t. verkeerssituatie Aldi/Jumbo/Huisarts.

Er is een schouw geweest van de situatie. Bernadette de Vos en Kees Slabbekoorn waren namens de gemeente aanwezig. Bernadette gaat met onze op-aanmerkingen en van de aanwonenden een voorstel schrijven en zal dit t.z.t. met ons bespreken waarna een infoavond wordt georganiseerd voor de aanwonenden, Dorpsraad en belangstellenden.

8. Pumptrackbaan/toekomst speeltuinen

Is in een impasse. Volgend gemeente is er nog geen geschikte locatie te vinden. De Dorpsraad heeft een brief naar de gemeente verstuurd waarin wij nogmaals aandacht hiervoor vragen. Helaas geen reactie ontvangen.

De kernwethouder vertelde in de vorige wel dat Koudekerke met voorrang is betrokken op zoek naar een juiste locatie, maar helaas zonder resultaat of actie.

9. Kerkhoflaan parkje oude begraafplaats / onderhoud

Tijdens het maaien van het gras is waarschijnlijk een grafsteen beschadigd. Daarnaast wordt het groen van het parkje slecht onderhouden. De Dorpsraad heeft toentertijd subsidie gegeven om de grafstenen te restaureren. Anton van Haperen neemt contact op met de gemeenten over het herstel van de grafsteen en het groenonderhoud van het parkje.

10. Omgevingsvisie Veere

Rob licht dit toe en zal een samenvatting met onze reactie schrijven en die op onze website plaatsen.

11. Programma Wonen gemeente Veere – uw zienswijze

Koudekerke komt er helaas nauwelijks in voor. De Dorpsraad gaat dit onder de aandacht brengen van de kernwethouder en om meer informatie/uitleg vragen. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de particulieren initiatieven van bewoners en over de invulling van het “oude” Jumbo terrein.

12. Recente ontwikkelingen / lopende zaken

Zijn al eerder besproken. Zie Aldi/Jumbo en herinrichting Dorpsplein.

13. Rondvraag

Piet Wielemaker dankt Bert voor het aangeven van diverse initiatieven en belangstellenden die in aanmerking kunnen komen om gebruik te maken van de gerestaureerde kerk als ontmoetingscentrum.

De in gebruik name van de kerk is op 16 en 17 december gepland

Sander Jacobse vraagt waarom bij de uitnodiging niet de notulen worden mee gestuurd. De notulen worden pas openbaar nadat ze zijn goedgekeurd tijdens de vergadering. Hierna worden ze ook op de website geplaatst.

14. Sluiting

Dorine sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en wenst Rob, onze nieuwe voorzitter per 01-01-2023 veel succes.

29 maart inloop Dorpsplein

Op 29 maart is er in De Klimop een inloop over de herinrichting van het Dorpsplein.

Van 17.00 uur tot 19.30 kunt u het plan bekijken en er vragen over stellen en/of opmerkingen over maken.

Tzt verschijnt er op de site van de gemeente meer informatie.

Veere zoekt energiecoaches

Wordt u onze nieuwe energiecoach?

Doet u graag iets nuttigs in uw vrije tijd? Vindt u het leuk om zelf iets te leren én om anderen wat bij te brengen? Of wilt u nieuwe mensen leren kennen? De gemeente Veere is in samenwerking met woningcorporaties en welzijnsorganisaties op zoek naar 12 vrijwilligers die energiecoach willen worden.

Wat doet een energiecoach?

Een energiecoach helpt medebewoners om hun energierekening beter te begrijpen én om energie te besparen met simpele tips en kleine maatregelen. De gesprekken zijn op afspraak en duren ongeveer een uur. Het gesprek dat u met uw medebewoners voert, is aan de hand van een vragenlijst. U krijgt ook een voorbeeldtas met energiebesparende producten mee om tijdens het gesprek te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

Vrijwilligersvergoeding en gratis training

U kunt zelf aangeven hoeveel tijd per week u wil besteden aan gesprekken. Naast een gezellig team van medecoaches krijgt u €10 vrijwilligersvergoeding per gesprek. U hoeft nog niets te weten van energie en energiebesparing want daar krijgt u een gratis training voor. De training bestaat uit 3 trainingsdagen: 1, 8 en 15 februari van 10.30 tot 15.00 uur. We verwachten dat u na de training het geleerde ook in de praktijk brengt. Na 10 gesprekken mag u de voorbeeldtas t.w.v. ruim €180 houden.

Aanmelden

Heeft u vragen of wilt u zich direct aanmelden, neem contact op met Lisette van Heijst via e-mail: heijst@sme.nl

Opening Kerk Koudekerke

Na een fikse verbouwing is vanaf 17 dec de Michaëlskerk in Koudekerke open voor iedereen.

Van 10.00 tot 13.00 uur is de vernieuwde kerk te bewonderen.

De Dorpsraad is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de (plannen) voor de verbouwing en is blij dat de kerk meerdere, openbare, functies krijgt.