4 mei comité zoekt nieuwe vrijwilligers

Een bericht van het comité van 4 mei:

================================================

In 2013 is door de Dorpsraad het 4 mei comité ingesteld.

Dit comité heeft tot taak het organiseren van de dodenherdenkingen op 4 mei.

Het comité bestond uit 3 leden, maar i.v.m. hoge leeftijd is een van de leden afgetreden. Het comité bestaat nu uit 2 personen met de leeftijd van 72 en 77 jaar.

Graag vernemen van u welke (jongere) mensen benaderd kunnen worden om onze taak over te nemen.

Aangezien de herdenkingen steeds goed bezocht worden vinden wij het van belang dat de continuïteit wordt gewaarborgd. Wij zijn dan ook bereid om de dodenherdenking nog een paar keer met nieuwe leden te helpen organiseren en op die manier deze nieuwe mensen in te werken.

Zelf hebben wij geen netwerk in de wat jongere categorie van mensen die deze taak op zich zouden kunnen nemen.

Vandaar dat wij deze vraag aan u voorleggen.

====================================================

Als u belangstelling heeft, kunt u dit doorgeven aan de Dorpsraad,. Die zal contact opnemen met het comité.

25 mei jaarvergadering Dorpsraad

Beste,

Bij deze nodigt de Dorpsraad u graag uit voor de jaarvergadering. Die is 25 mei , 19.30 in de Klimop, Kerkstraat 2 in Koudekerke.

Er zal in ieder geval een presentatie zijn van de BOA’s over hun werk. Het IVN geeft uitleg over de aanleg in Koudekerke van een Tiny Forest.

En ook zal de werkgroep Keiweg inspreken over de geplande komst van tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen aan de Keiweg.

Vanuit de Dorpsraad zelf zal er aandacht gevraagd worden voor gewijzigde statuten.

De complete agenda zal later geplaatst worden. Maar hierbij alvast wat informatie over Tiny Forest:

Vanuit de gemeente Veere:

Welkom in de wereld van het Tiny Forest – een nieuwe en innovatieve
manier om de natuur dichtbij te brengen!


Een Tiny Forest is een gebied van ongeveer 200 m2. In een Tiny Forest
groeien inheemse bomen en struiken dicht op elkaar. Het bootst een
natuurlijk bos na. Niet alleen ziet zo’n miniatuurbos er mooi uit, het biedt ook
veel voordelen voor het milieu en mensen die in de buurt wonen.
Een van de belangrijkste voordelen van een Tiny Forest is dat het helpt bij het
bestrijden van klimaatverandering. Bomen nemen kooldioxide op uit de lucht
en geven er zuurstof voor terug. Ze maken de lucht schoner. Een Tiny Forest
zorgt ook voor schaduw en verkoeling in de zomer.

Naast de milieuvoordelen dient een Tiny Forest ook als leefomgeving voor
wilde dieren en verbetert het de biodiversiteit. Het is een kalmerende ruimte
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en genieten van de natuur. Ook
middenin een bebouwd gebied.


In het najaar van 2023 leggen de leerlingen van basisscholen De Sprong en ‘t
Klinket in samenwerking met IVN Natuureducatie en de gemeente Veere een
Tiny Forest aan. Het Tiny Forest komt aan De Walestraat en wordt
gecombineerd met een buitenleslokaal.

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Koudekerke geven wij in
samenwerking met IVN meer informatie over het nieuwe Tiny Forest in
Koudekerke. De vergadering is om 19.30 uur op 25 mei aanstaande in de
Klimop (het gebouw van de PKN), Kerkstraat 2, Koudekerke.

Op de hoogte blijven van nieuws in de gemeente Veere? Meld u aan voor
onze digitale nieuwsbrief via www.veere.nl.
Vragen? Mail ons op duurzaamveere@veere.nl of bel naar 0118-555444

Informatie avond plaatsing tijdelijke woonruimtes

Van de gemeente Veere:

Samen vangen we in onze gemeente ongeveer 200 Oekraïners op. Dat is niet zo tijdelijk
als we allemaal zo voor hen hadden gehoopt. Ongeveer 38 gezinnen die hier al wonen
moeten we binnen onze gemeente verhuizen. Met deze brief vertellen we u hoe we dit
willen oplossen.

Koudekerke en Domburg
We willen in Domburg en in Koudekerke woonunits plaatsen. Deze woonunits mogen
daar tijdelijk staan, in elk geval 1 jaar.
Koudekerke: Keiweg, grasveld naast de volkstuintjes
We gaan aan de Keiweg ongeveer 20 woon-units plaatsen.

Verkeersoverlast in april, mei, juni
De plaatsing van de woonunits vergt voorbereiding. Er zal dan ook bouwverkeer zijn de
komende maanden. Binnen een paar weken beginnen we met de aanleg van riolering,
water en elektriciteit. We willen op 1 juli klaar zijn.

Meer weten?
We vertellen u meer over de plannen en u kunt ons vragen stellen op de inwonersavond.
Wanneer : dinsdag 11 april 2023
Start : 19.00 uur
Waar : De Couburg, Duinstraat 4
Vragen?
Kijk op www.veere.nl/oekraine over de opvang van Oekraïners.

Bezoek burgemeester

Kennismakingsbezoek burgemeester Frederiek Schouwenaar

Vrijdag 24 maart kwam burgemeester Frederiek Schouwenaar naar Koudekerke voor een kennismakingsbezoek.

De Dorpsraad was gevraagd haar rond te leiden.

Na een korte ontvangst in de Klimop volgde een uitgebreide toer door Koudekerke en Dishoek.

Met het oog op de weersvooruitzichten was gekozen voor een rondrit met een busje.

Onze voorzitter ontpopte zich tot een professioneel touringcar chauffeur.

Via ondermeer het Dorpsplein, Badhuisstraat (oude Jumbo terrein), Der Boede, Karreveld, Braamweg (toekomstige 2e zonnepark), Biggekerksestraat (sportvelden en oorlogsmonument), Middelburgsestraat (Couburg en Doen), Medisch Centrum, nieuwe Jumbo en Aldi en Banckertstraat werd koers gezet naar Dishoek. Na een korte rondrit door Dishoek en een stop bij het herdenkingsmonument Dishoek eindigde de rondrit bij de Toeristenkerk.

Daar nam de wijkraad Dishoek de toer over met een uitgebreid bezoek aan de Stichting Bunkerverhalen.

Al met al kan worden terug gekeken op een leuke en nuttige middag.

Nieuws over speeltuinen en wonen

De Dorpsraad heeft 2 maart vergaderd.

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van Dorine Noorlander als lid, wel blijft ze betrokken bij de Dorpsraad. De Dorpsraad is haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet.

Speeltuinen

Verder gaat een delegatie van de Dorpsraad in gesprek met gemeente en een speciaal aangewezen adviesbureau op 22 november over de toekomst van de speeltuinen in Koudekerke en over waar de pumptrackbaan gaat komen.

Wonen

Ook gaat een delegatie naar een bijeenkomst over wonen en de plannen per kern. Die bijeenkomst is 3 maart.

Dorpsplein

De Dorpsraad gaat proberen met een delegatie van de Kerk ingesprek te gaan voor 29 maart. Op die dag is een inloop over de nieuwe plannen voor het Dorpsplein. (zie andere post) .

Ook zijn de notulen van de laatste vergadering goedgekeurd en dus openbaar. Het gaat om de vergadering van november.

notulen van de bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke.

Datum : Donderdag 3 november 2022

Plaats : De Klimop

Aanwezig : Mark Minderhoud (kernambtenaar), Dorine Noorlander (tijdelijk voorzitter), Bert Fleurbaaij, Rob Pieterse, Peter Holtring, Guido Herwig en Jan van Beers (verslag).

Belangstellenden: Anton van Haperen, Maarten Bosselaar Dorpsvereniging, Sander Jacobsen SGP Veere, Mark Minderhoud kernambtenaar Veere, Piet Wielemaker PKN Koudekerke, David van de Voorde K.R.V. Ringrijders, Lidy Weststrate en Maria Dierks.

Afwezig met kennisgeving: Hans Sakkers en Marike Konings allen dorpsraad; Sandra van der Linde Welzijn Veere; Marcel Steketee kernwethouder Veere; Marja Osté VVD; Peter Meijs PvdA; Saskia van der Nat Zeeuwland; Evelien Ravays Koudekerkse Volkstuinvereniging; Ineke Herbers.

1. Opening en mededelingen:

Dorine heet iedereen welkom.

De Dorpsraad Koudekerke heeft € 245 ontvangen van de RABO clubsupport. Wilma Waters heeft aangegeven dat ze stopt met de Dorpsraad. Een bloemetje wordt geregeld.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 september 2022

3.a. Tekstueel, zijn akkoord

3.b. Naar aanleiding van:, geen op/aanmerkingen

Worden op de website gepubliceerd

4. Ingekomen en uitgegane stukken:

4.a. ingekomen: zie bijlage: geen op/aanmerkingen

4.b. uitgaande mails: zie bijlage: geen op/aanmerkingen

5. Digitalisering / archivering archief Dorpsraad.

Het archief zit nu nog in dozen en ordners. Ineke Herbers gaat eerst in beeld brengen wat er allemaal is (hoeveelheid) en daarna gaat ze het digitaliseren.

6. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein.

Nog steeds weinig nieuws te melden. Door verhuizing van de Jumbo is de verkeersstroom veranderd. Gemeente laat onderzoeken wat het gevolg hiervan is m.b.t. verkeersdrukte en rijrichting. De muziektent wordt niet verplaatst, het muurtje rond

om de kerk lijkt intact te blijven en er blijft een ringrijdersbaan. De vertegenwoordiger van de K.R.K. vertelt wel, dat zij nog steeds niets vanuit de gemeente heeft gehoord over de ringrijbaan.

Peter Holtring maakt een verslag en dit wordt op onze website geplaatst. De realisatie van de herinrichting dient eind 2023 klaar te zijn.

7. Stand van zaken m.b.t. verkeerssituatie Aldi/Jumbo/Huisarts.

Er is een schouw geweest van de situatie. Bernadette de Vos en Kees Slabbekoorn waren namens de gemeente aanwezig. Bernadette gaat met onze op-aanmerkingen en van de aanwonenden een voorstel schrijven en zal dit t.z.t. met ons bespreken waarna een infoavond wordt georganiseerd voor de aanwonenden, Dorpsraad en belangstellenden.

8. Pumptrackbaan/toekomst speeltuinen

Is in een impasse. Volgend gemeente is er nog geen geschikte locatie te vinden. De Dorpsraad heeft een brief naar de gemeente verstuurd waarin wij nogmaals aandacht hiervoor vragen. Helaas geen reactie ontvangen.

De kernwethouder vertelde in de vorige wel dat Koudekerke met voorrang is betrokken op zoek naar een juiste locatie, maar helaas zonder resultaat of actie.

9. Kerkhoflaan parkje oude begraafplaats / onderhoud

Tijdens het maaien van het gras is waarschijnlijk een grafsteen beschadigd. Daarnaast wordt het groen van het parkje slecht onderhouden. De Dorpsraad heeft toentertijd subsidie gegeven om de grafstenen te restaureren. Anton van Haperen neemt contact op met de gemeenten over het herstel van de grafsteen en het groenonderhoud van het parkje.

10. Omgevingsvisie Veere

Rob licht dit toe en zal een samenvatting met onze reactie schrijven en die op onze website plaatsen.

11. Programma Wonen gemeente Veere – uw zienswijze

Koudekerke komt er helaas nauwelijks in voor. De Dorpsraad gaat dit onder de aandacht brengen van de kernwethouder en om meer informatie/uitleg vragen. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de particulieren initiatieven van bewoners en over de invulling van het “oude” Jumbo terrein.

12. Recente ontwikkelingen / lopende zaken

Zijn al eerder besproken. Zie Aldi/Jumbo en herinrichting Dorpsplein.

13. Rondvraag

Piet Wielemaker dankt Bert voor het aangeven van diverse initiatieven en belangstellenden die in aanmerking kunnen komen om gebruik te maken van de gerestaureerde kerk als ontmoetingscentrum.

De in gebruik name van de kerk is op 16 en 17 december gepland

Sander Jacobse vraagt waarom bij de uitnodiging niet de notulen worden mee gestuurd. De notulen worden pas openbaar nadat ze zijn goedgekeurd tijdens de vergadering. Hierna worden ze ook op de website geplaatst.

14. Sluiting

Dorine sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en wenst Rob, onze nieuwe voorzitter per 01-01-2023 veel succes.

29 maart inloop Dorpsplein

Op 29 maart is er in De Klimop een inloop over de herinrichting van het Dorpsplein.

Van 17.00 uur tot 19.30 kunt u het plan bekijken en er vragen over stellen en/of opmerkingen over maken.

Tzt verschijnt er op de site van de gemeente meer informatie.

Veere zoekt energiecoaches

Wordt u onze nieuwe energiecoach?

Doet u graag iets nuttigs in uw vrije tijd? Vindt u het leuk om zelf iets te leren én om anderen wat bij te brengen? Of wilt u nieuwe mensen leren kennen? De gemeente Veere is in samenwerking met woningcorporaties en welzijnsorganisaties op zoek naar 12 vrijwilligers die energiecoach willen worden.

Wat doet een energiecoach?

Een energiecoach helpt medebewoners om hun energierekening beter te begrijpen én om energie te besparen met simpele tips en kleine maatregelen. De gesprekken zijn op afspraak en duren ongeveer een uur. Het gesprek dat u met uw medebewoners voert, is aan de hand van een vragenlijst. U krijgt ook een voorbeeldtas met energiebesparende producten mee om tijdens het gesprek te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

Vrijwilligersvergoeding en gratis training

U kunt zelf aangeven hoeveel tijd per week u wil besteden aan gesprekken. Naast een gezellig team van medecoaches krijgt u €10 vrijwilligersvergoeding per gesprek. U hoeft nog niets te weten van energie en energiebesparing want daar krijgt u een gratis training voor. De training bestaat uit 3 trainingsdagen: 1, 8 en 15 februari van 10.30 tot 15.00 uur. We verwachten dat u na de training het geleerde ook in de praktijk brengt. Na 10 gesprekken mag u de voorbeeldtas t.w.v. ruim €180 houden.

Aanmelden

Heeft u vragen of wilt u zich direct aanmelden, neem contact op met Lisette van Heijst via e-mail: heijst@sme.nl

Opening Kerk Koudekerke

Na een fikse verbouwing is vanaf 17 dec de Michaëlskerk in Koudekerke open voor iedereen.

Van 10.00 tot 13.00 uur is de vernieuwde kerk te bewonderen.

De Dorpsraad is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de (plannen) voor de verbouwing en is blij dat de kerk meerdere, openbare, functies krijgt.

Update verkeerssituatie Jumbo/Aldi

Beste inwoners van Koudekerke en Dishoek,

De Dorpsraad heeft aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie bij de Jumbo/Aldi. Volgens de Dorpsraad leidt de huidige situatie tot gevaarlijke situaties voor vooral fietsers en voetgangers.

De gemeente heeft geluisterd naar de mening van de Dorpsraad en is bezig met het opstellen van een plan om de situatie te verbeteren.

Mocht het plan concreet worden, laten we dat aan jullie weten!