Plaatsen watertappunt

Op 8 juni wordt op het Dorpsplein een watertappunt geplaatst.

De Dorpsraad is er erg blij mee. Het is een mooie geste richting inwoners. En ook richting wandelaars en fietsers die even een pauze houden en hun bidon willen vullen.

Er wordt om 8.30 uur begonnen met het graafwerk. De verwachting is dat de mannen rond 12.30 uur klaar zijn en het tappunt werkt.

Nieuwsbrief mei

Beste dorpsbewoners,

Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen nog steeds niet bij elkaar komen.
Gelukkig hebben we 22 april wel een online vergadering gehad. Daarin zijn de volgende punten besproken.

Safety-Safe

Het is de dorpsraad niet duidelijk wat nu de stand van zaken is rondom dit project. Zo is de vraag wat er met de opbrengst van de Safety Safe paal aan de Middelburgsestraat (2450 euro) gaat gebeuren en wie dat bepaalt. De dorpsraad zal hierover contact opnemen met de gemeente.

Bloembakken Kerkhoflaan.

De dorpsraad is al langere tijd bezig met een oplossing te vinden voor de omgekeerde bloembakken aan de Kerkhoflaan. Eerst werd er gekeken naar belangstelling van omwonenden om eventueel de bloemen in de bakken te ‘adopteren’ en te verzorgen. De animo hiervoor bleek na inventarisatie te weinig te zijn.

De gemeente heeft nu voorgesteld om de omgekeerde plantenbakken weg te halen . Er komen zogenaamde ‘straatjuwelen’. Deze paaltjes worden geplaatst, zodat het effect op de snelheid van voertuigen zelfde blijft.

Een suggestie van de dorpsraad om bomen te planten in de weg, is afgewezen. De gemeente zegt dat de Kerkhoflaan een doorgaande weg waar bij vorst wordt gestrooid. Het zout wat dan wordt gebruikt zou de bomen te veel aantasten.

Snelheid Middelburgsestraat.

Om- en aanwonenden van de Middelburgsestraat hebben al eerder handtekeningen verzameld en aangeboden aan de gemeente. Ze willen zo graag aandacht vragen voor de snelheid van het verkeer in de straat en voor de staat van de stoepen.

Het wachten is nog op een reactie van de gemeente met betrekking tot mogelijke snelheidsbeperkingen. De klachten over de staat van de stoepen worden meegenomen in het jaarlijks klein onderhoud.

Verder is toegezegd dat er een proef komt met het aanbrengen van een steviger ondergrond. Voor deze proef is gekozen voor een stuk stoep tegenover de “gymzaal”.

AED Dishoek

Op de site van de Hartstichting lijkt het erop dat er in Dishoek geen AED hangt. De dorpsraad gaat dit navragen en legt contact met ondernemers over mogelijke aanschaf van dit hartschokapparaat, gezien het hoge aantal toeristen dat er loopt en fietst.

Fietsenstalling Dishoek

De dorpsraad constateert dat de fietsparkeervoorziening bij Dishoek op drukke dagen onvoldoende is. Bovendien is de afscheiding met het ruiterpad niet voldoende. De dorpsraad neemt hierover contact op met betrokken instanties.

Parkeerbeleid gemeente Veere

Hoewel het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Veere vooralsnog niet tot veranderingen leidt voor het parkeren in Koudekerke en Dishoek (met uitzondering van de tarieven van jaarkaarten en uurtarieven) maakt de dorpsraad zich zorgen over de mogelijke gevolgen van het beleid nu er niet meer gratis geparkeerd kan worden in Zoutelande.

De verwachting is dat het (deels) gratis parkeren in Dishoek de druk op dat gebied zal verhogen. Met als gevolg meer auto’s die een plekje zoeken in de woonstraten. Afgesproken is dat de dorpsraad een brief schrijft aan de gemeente waarin de bezorgdheid kenbaar wordt gemaakt.

Dorpsplein

Het Dorpsplein zal in 2022 worden opgeknapt. De gemeenteraad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.
De voorbereidingen zullen binnenkort starten. Gemeente en dorpsraad zullen hier gezamenlijk in optrekken. Zodra de gemeente een plan van aanpak heeft vastgesteld zal dit met het dorp worden “gedeeld”.

Vragen en/of opmerkingen

Tot zo ver het nieuws van de dorpsraad. Bij vragen of opmerkingen, mail ons. Info@dorpsraadkoudekerke.nl

De volgende vergadering staat op 24/6 gepland.

Vergadering 25 februari

Beste inwoners van Koudekerke en Dishoek,

De vergadering van 25 februari gaat vanwege alle corona maatregelen niet door.

De eerst volgende vergadering staat vooralsnog gepland op 25 maart.

Met vriendelijke groet,

De Dorpsraad.

Safety Safe

Een bericht van de mensen van Safety-safe, de snelheidspaal in de Middelburgsestraat:

Beste bewoners,

De Safety-safe hangt nu ruim 2 weken in de straat en jullie hebben al zo’n € 1.600,- gespaard. Een mooi bedrag, wat betekent dat veel weggebruikers zich aan de snelheid houden!

De Safety-safe hangt nog tot 18 december in de straat. Dat betekent dat jullie nog anderhalve week hebben om door te sparen. Daarna wordt het eindbedrag omgezet in 30-km stickers en eventueel ribbels op het asfalt.

Succes met doorsparen en bedankt dat u zich aan de snelheid houdt!

Notulen vergadering 3 september

Notulen van de bestuursvergadering van 3 september 2020 

Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke  

Aanwezige leden van de Dorpsraad: J. van Beers (notulist) B. Fleurbaay, G. Herwig (voorzitter), M. Konings, D. Noorlander-van der Lee en H. Sakkers. 

Afwezig met kennisgeving: P. Holtring (Dorpsraad),  

Afwezig zonder bericht: Johan Katerberg (Dorpsraad) 

  1. Opening en mededelingen. 

Voorzitter Guido Herwig opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Door de Corona regels is het nog niet gewenst om een openbare vergadering te houden, maar zijn diverse punten waar de Dorpsraad actie in dient te ondernemen. Vandaar deze bestuursvergadering. 

2.     Vaststellen agenda: 

De agenda is akkoord. 

3. Organisatie herdenking november 1944 toelichting door Karel Noorlander namens de historische werkgroep. 

Karel heeft Hans benaderd om dit toe te lichten omdat Hans in de Dorpsraad zit en tevens ook in de historische werkgroep zit.  

De vertegenwoordigers van het 47RM, kortweg genaamd De Engelsen  hebben laten weten dat zij niet komen i.v.m. de regelgeving rondom de Corona. Hans wil wel de herdenkingswandeltocht door laten gaan, en gaat in overleg met het Polderhuis museum te Westkapelle om dit eventueel samen te organiseren.  

De openluchtkerk organiseert niet nu, nu de Engelsen niet komen.  

De Dorpsraad, vertegenwoordigd door Hans Sakkers, gaat aan Stichting Bunkerverhalen of zij de herdenking willen organiseren en de Dorpsraad wil dan mogelijk ondersteuning verlenen. 

Denk aan: 

a. Foto reportage maken voor de Engelsen: Johan Katerberg vragen. Wie? 

b. De Dorpsraad legt een krans. Wie regelt de krans en wie legt deze neer? 

c. De gemeente benaderen om de vlaggen te organiseren. Jan verzorgt dit. 

Vlaggen (masten) de Nederlandse en de Britse vlag.  

d. Marike zal de publiciteit verzorgen, ook op website plaatsen. 

e. De Last Post wordt gespeeld, door wie? Wie regelt dit? 

Inmiddels is de definitieve datum bekend. Dit is maandag 2 november om 11.00 uur. Besloten wordt de Historische werkgroep te vragen om in oktober hierover de vergaderen en de vorderingen en eventuele problemen te melden aan de Dorpsraad. 

Tijdens het bespreken komt het punt ter sprake over het vervagen van de witte letters op het monument. Dit jaar kan het nog wel, maar volgend jaar zullen deze moeten aangepast. Door de weersinvloed vervagen deze letters. 

Navraag bij Dominicus blijkt dat hiervoor is gewaarschuwd. Zij kunnen het jaarlijks bijwerken wat rond de € 380,00 gaat kosten. Inclusief BTW. 

Dorine gaat navragen bij Riaan Rijken of hij het goedkoper herstellen en of hij een betere oplossing weet. Jan neemt contact op met de gemeente met de vraag: wie is de eigenaar van het monument. 

Ook komt de brief van Arno Wielemaker, namens de Stichting Bunkerverhalen, nu ter sprake. Er zijn plannen om een nieuwe moderne zendmast (a la Westkapelle) te plaatsen in Dishoek bij of op de huidige bunker. Tevens wil de Domeinen het voormalige lichtwachtershuisje openbaar laten veilen in oktober.  

De Dorpsraad gaat het verzoek ondersteunen met een brief (Hans) naar de gemeente, stichting bunkerverhalen, het waterschap en Staatsbosbeheer. 

In de brief wordt nadrukkelijk gewezen op de historische waarde van het gebied, de militaire historische waarde en het is tevens beschermd natuur gebied.  

De Stichting Bunkerverhalen gaan wij benaderen om ons uit te nodigen voor een nadere kennismaking en te horen wat zij doen. 

Bij de bespreking van de eventuele aanpassingen door de gemeente Veere van het industrieterrein komt de Stichting Menno van Coehoorn ter sprake. Tip: lees op Google wat hun doelstellingen zijn en wat zij beheren. Bij vragen? Hans Sakkers is hiervan de contactpersoon in Zeeland. 

4. Vastellen van de notulen van 14 mei 2020 en naar aanleiding van. 

De notulen worden vastgesteld. 

Naar aanleiding van: 

a. Wilma Waters, woonachtig in Dishoek, is benaderd om lid te worden van de Dorpsraad. Zij heeft bedenktijd gevraagd. 

b. Marike Konings gaat als eerste aan de slag met de website. Daarna wordt bekeken of ze op Facebook verwijzingen kan plaatsen naar de website. En in de toekomst nagaan of Instagram ook iets is voor de Dorpsraad. 

c. Guido gaat Johan Katerberg benaderen of hij nog lid wil / kan blijven van de Dorpsraad. 

5. Ingekomen en uitgegane stukken. 

Deze worden besproken en onderstaande acties komen er uit voor: 

Wij gaan deelnemen aan de Rabobank clubactie. Marike zal dit op de website kenbaar maken. Jan gaat nog na of er op de site van de Rabobank clubactie ons logo kan komen te staan als herkenning. (logo vandaag Logo als .jpg gevonden) 

Het verzoek om contributie te gaan betalen aan ZVKK wordt besproken. Zo ver wij weten zijn wij geen lid en dus gaan we niet betalen. 

Jan gaat na of Anton hier meer van weet. Of wij wel of geen lid zijn geworden in ver verleden? 

De watertap kan worden geplaatst voor het oude gemeentehuis. Daar staan al 2 bankjes. 

Wel zal de gemeente nagaan waarom het niet bij bakkerij Koppejan kan. (inmiddels bekend: kan niet i.v.m. de Legionella) 

Kan de oude waterpomp niet worden meegenomen en daar het tappunt in verwerken? 

En als het dorpsplein op wordt ingericht dan nogmaals kijken of het watertappunt niet terug kan naar de oorspronkelijke (gewenste) plaats. Wie mailt / stuurt brief ons besluit en voorstel terug naar DNWG? 

De bloembakken in de Kerkhoflaan. Deze worden eventueel weer omgedraaid door de gemeente en de gemeente wil ze ook voorzien van begroeiing maar het onderhoud is voor de inwoners van Koudekerke. Er kwam een idee om na te vragen of dit kan worden verzorgd door de leerlingen van ’t Klinket. Jan neemt contact op met Martien. Lukt dit niet dan gaat Bert een briefje in de bus bij de bewoners van de Kerkhoflaan met een oproepje wie dit wil gaan verzorgen. 

6. Terugblik kennismaking met kernwethouder Pieter Wisse en kernambtenaar Mark Minderhoud. 

Het was een zinvolle bijeenkomst waarbij Pieter duidelijk aangaf dat hij zich betrokken voelt bij Koudekerke. Komt mede omdat hij hier vandaan komt en jaren heeft gewoond. Hij was ook een trouw bezoeker van de Dorpsraadsvergaderingen. 

Er is een (voorlopige) afspraak gemaakt dat Mark en Jan contact houden over het puntenlijstje en bij gaan houden wie wat doet en wat het resultaat is.  

Zodat de lijst altijd actueel is en in elke vergadering kan worden besproken. 

7. Contributie gevraagd door ZVKK (Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen). 

Zie hierboven, is al besproken. 

8. Recente ontwikkelingen / lopende zaken. 

Toelichting bordjes Dishoek: Jan heeft contact met Naomi van Stichting Landschapsbeheer Zeeland over de bordjes. Er zijn inmiddels foto’s gemaakt en door gezet naar haar. Zij gaat naar Orionis waar nieuwe bordjes worden gemaakt. (gratis i.v.m. garantie). 

Landschapsbeheer zal t.z.t. de bordjes plaatsen en teven voorzien van een dwarsbalk zodat ze meer hufterproef zijn. 

Of wij de opmerking van Pieter goed hebben gehoord dat de verwachting is dat binnen een paar jaar er een toename van het toerisme wordt verwacht met meer dan 30% 

Kan de infrastructuur dit nog wel aan dan? Dit dienen wij goed te blijven volgen. 

Er wordt binnenkort aan de Middelburgsestraat een “spaarpaal” geplaatst door het ROVZ. Voor de juiste plaats worden wij nog benaderd.  

In het kort komt het hierop neer: als men de juiste snelheid of langzamer rijdt krijgen wij voor een nader te bepalen (verkeers)doel een x bedrag. De paal zal in de maanden oktober, november en december staan.  

9. Vergaderdata 2020 en 2021. 

De vergadering van 19 november zal blijven staan en wordt, als de Corona regels niet versoepeld worden, een besloten bestuursvergadering. 

Wel wordt er nagedacht om de bewoners (vaste bezoekers van de vergaderingen) te vragen of zij eventueel punten hebben ter bespreking.  

Deze vraag zou ook eventueel op de website geplaatst kunnen worden. 

Eventuele vergaderdata in 2021 worden besproken in de november vergadering. 

10 Rondvraag. 

a. Wie is verantwoordelijk voor het bijhouden van het snoeien van het groen bij het fietspad richting Vlissingen bij De Moeschbos / tegenover voorheen antiekschuur Vromans. Jan vraagt dit na bij de gemeente. 

b. Marike deelt mede dat zij op eigen initiatief bezig is te inventariseren hoe de omwonenden het benzinestation / de tank ervaren. Het is nogal een (extra) druk punt op de toch al drukke Middelburgsestraat. 

c. Of de bestuursleden hun afwezigheid / vakanties willen doorgeven aan het secretariaat. Zodat de mede bestuursleden weten wie weg is. 

Guido sluit de vergadering.  

Nieuwsbrief oktober

Dag allen,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van de Dorpsraad Koudekerke!
Het is de bedoeling elke twee maanden een nieuwsbrief te maken met punten over en voor ons dorp. En natuurlijk over waar de dorpsraad zich mee bezig houdt.
Veel plezier met lezen!

 ‘Adoptie’ Bloembakken Kerkhoflaan.

Aan de Kerkhoflaan stonden altijd bloembakken met mooie bloemen erin. De gemeente heeft de bakken leeg gemaakt en omgekeerd. Dit om kosten te besparen. De Dorpsraad vindt het geen gezicht. En heeft daarover contact opgenomen met de gemeente. Die wil best de bakken omkeren en weer vullen, maar dan moeten de omwonenden zelf voor de bloemen zorgen, de bloemen als het ware ‘adopteren’.

’t Klinket
Het idee was de kinderen van ’t Klinket hierbij te betrekken. Dat blijkt helaas niet mogelijk te zijn. Uit een eerste inventarisatie van een enquête onder omwonenden blijkt er ook niet veel animo te zijn om zelf voor de bloemen te zorgen.
Wilt u uit de bloemen wel ‘adopteren’? Laat het ons weten!

Stem op de Dorpsraad

Als u lid bent van de Rabobank, kunt u via de website via de Rabo Clubsupport stemmen op de Dorpsraad Koudekerke. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële vergoeding voor ons. Klik hier voor meer informatie.
Dank alvast!

Onderhoud verkeersbrug Braamweg

Vanuit de gemeente Veere het volgende bericht: Er is onderhoud aan de verkeersbrug van de Braamweg. Vanaf woensdag 30 september t/m woensdag 14 oktober. Het Karreveld is bereikbaar via de Middelburgsestraat.
Meer informatie via www.veere.nl

Betalen voor parkeren langs de Veerse kust

De gemeente Veere is bezig met een plan voor (meer) betaald parkeren langs de kust. Ook de Dorpsraad Koudekerke wordt hierbij betrokken. Wij dringen in ieder geval aan op een niet al te dure parkeervergunning voor de inwoners van Dishoek en waar mogelijk ook voor een soort regeling van bezoekers van de mensen die in Dishoek wonen.
De gemeente laat weten dat het in eerste instantie gaat om de kernen Domburg, Veere en Zoutelande in 2O21. En dat Koudekerke/ Dishoek dus nog niet op korte termijn aan de beurt zijn.

Lichtwachterhuisje

Als het aan de Stichting Bunkerverhalen ligt wordt de lichtwachterswoning in Dishoek onderdeel van het bunkercomplex. De stichting vertelt met de bunkers het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Dishoek en omgeving. De lichtwachterswoning wordt naar verluidt in het najaar te koop gezet de het Rijksvastgoedbedrijf. En de stichting pleit dus voor behoud van het huisje.
De Stichting heeft aan de Dorpsraad steun gevraagd voor hun oproep. Die heeft de Dorpsraad toegezegd.
Omroep Zeeland heeft er aandacht aan besteed.


Toekomst Koudekerke en gemeente Veere

Het is al weer even geleden, maar op 8 september hebben vertegenwoordigers van de Dorpraad deelgenomen aan de gebiedstafel.
Daar werd gesproken over de toekomst van Koudekerke en Veere in bredere zin. Zoals ook al duidelijk in onze dorpsvisie staat, hebben de leden van de Dorpsraad gepleit voor betaalbare woningen voor alle inwoners en aandacht voor de verkeersveiligheid en drukte in het dorp.

Weet ons te vinden!

Het is en blijft voorlopig een gekke, soms misschien wat onwerkelijke tijd. Ook de Dorpsraad past zich natuurlijk aan. De laatste keer in september hebben we met een klein groepje, op gepaste afstand, vergaderd. Het was goed en constructief om weer even samen te zijn.
Mocht u nog punten hebben, weet ons te vinden.

Dank voor uw aandacht en bij vragen en/of opmerkingen:
dorpsraadkoudekerke@gmail.com