Nieuwsbrief mei

Beste dorpsbewoners,

Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen nog steeds niet bij elkaar komen.
Gelukkig hebben we 22 april wel een online vergadering gehad. Daarin zijn de volgende punten besproken.

Safety-Safe

Het is de dorpsraad niet duidelijk wat nu de stand van zaken is rondom dit project. Zo is de vraag wat er met de opbrengst van de Safety Safe paal aan de Middelburgsestraat (2450 euro) gaat gebeuren en wie dat bepaalt. De dorpsraad zal hierover contact opnemen met de gemeente.

Bloembakken Kerkhoflaan.

De dorpsraad is al langere tijd bezig met een oplossing te vinden voor de omgekeerde bloembakken aan de Kerkhoflaan. Eerst werd er gekeken naar belangstelling van omwonenden om eventueel de bloemen in de bakken te ‘adopteren’ en te verzorgen. De animo hiervoor bleek na inventarisatie te weinig te zijn.

De gemeente heeft nu voorgesteld om de omgekeerde plantenbakken weg te halen . Er komen zogenaamde ‘straatjuwelen’. Deze paaltjes worden geplaatst, zodat het effect op de snelheid van voertuigen zelfde blijft.

Een suggestie van de dorpsraad om bomen te planten in de weg, is afgewezen. De gemeente zegt dat de Kerkhoflaan een doorgaande weg waar bij vorst wordt gestrooid. Het zout wat dan wordt gebruikt zou de bomen te veel aantasten.

Snelheid Middelburgsestraat.

Om- en aanwonenden van de Middelburgsestraat hebben al eerder handtekeningen verzameld en aangeboden aan de gemeente. Ze willen zo graag aandacht vragen voor de snelheid van het verkeer in de straat en voor de staat van de stoepen.

Het wachten is nog op een reactie van de gemeente met betrekking tot mogelijke snelheidsbeperkingen. De klachten over de staat van de stoepen worden meegenomen in het jaarlijks klein onderhoud.

Verder is toegezegd dat er een proef komt met het aanbrengen van een steviger ondergrond. Voor deze proef is gekozen voor een stuk stoep tegenover de “gymzaal”.

AED Dishoek

Op de site van de Hartstichting lijkt het erop dat er in Dishoek geen AED hangt. De dorpsraad gaat dit navragen en legt contact met ondernemers over mogelijke aanschaf van dit hartschokapparaat, gezien het hoge aantal toeristen dat er loopt en fietst.

Fietsenstalling Dishoek

De dorpsraad constateert dat de fietsparkeervoorziening bij Dishoek op drukke dagen onvoldoende is. Bovendien is de afscheiding met het ruiterpad niet voldoende. De dorpsraad neemt hierover contact op met betrokken instanties.

Parkeerbeleid gemeente Veere

Hoewel het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Veere vooralsnog niet tot veranderingen leidt voor het parkeren in Koudekerke en Dishoek (met uitzondering van de tarieven van jaarkaarten en uurtarieven) maakt de dorpsraad zich zorgen over de mogelijke gevolgen van het beleid nu er niet meer gratis geparkeerd kan worden in Zoutelande.

De verwachting is dat het (deels) gratis parkeren in Dishoek de druk op dat gebied zal verhogen. Met als gevolg meer auto’s die een plekje zoeken in de woonstraten. Afgesproken is dat de dorpsraad een brief schrijft aan de gemeente waarin de bezorgdheid kenbaar wordt gemaakt.

Dorpsplein

Het Dorpsplein zal in 2022 worden opgeknapt. De gemeenteraad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.
De voorbereidingen zullen binnenkort starten. Gemeente en dorpsraad zullen hier gezamenlijk in optrekken. Zodra de gemeente een plan van aanpak heeft vastgesteld zal dit met het dorp worden “gedeeld”.

Vragen en/of opmerkingen

Tot zo ver het nieuws van de dorpsraad. Bij vragen of opmerkingen, mail ons. Info@dorpsraadkoudekerke.nl

De volgende vergadering staat op 24/6 gepland.