Notulen vergadering openbaar

Beste inwoner van Koudekerke en Dishoek,

Hieronder vind je de notulen van twee vergaderingen van de dorpsraad. Zodat je ook ziet waar we mee bezig zijn.

Datum : Donderdag 30 juni 2022

Plaats : Klimop

Aanwezig : Bestuursleden: Guido Herwig (voorzitter), Peter Holtring, Dorine Noorlander, Bert Fleurbaaij, Rob Pieterse, Hans Sakkers, Wilma Waters, Mark Minderhoud en Jan van Beers (verslag).

Belangstellenden : Johan de Looff, Martin Bosselaar (Dorpsvereniging), Ineke Herbers (Historische werkgroep Koudekerk) Jaap Kaland (HVV), Henk Smit (Platform Dishoek i.o.) Joke de Kater (Platform Dishoek i.o.) Piet Wielemaker (PKN).

Afwezig m.k. : Marcel Steketee (kernwethouder; Sandra van der Linde (Welzijn Veere): Leonie Paulussen (wijkagent Veere); Marja Osté (VVD); Tim de Kraker (HVV); Peter Meijs (PvdA); Sander Jacobse (SGP) en Marike Konings (Dorpsraad).

1. Opening en mededelingen:

Guido opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 maart 2022

3.a. Tekstueel

Is akkoord en vast gesteld.

3.b. Naar aanleiding van

Geen vragen en vast gesteld.

4. Ingekomen en uitgegane stukken:

4.a. ingekomen: zie bijlage

Wordt doorgenomen en zijn geen vragen over.

Wie gaat naar de kennismaking met de nieuwe wethouders op 5 juli?

Hans Sakkers zal namens de Dorpsraad hier naar toe gaan.

4.b. uitgaande mails

Wordt doorgenomen en zijn geen vragen over.

5. Jaarverslag 2021.

Nog niet aanwezig; staat genoteerd als agendapunt voor de vergadering op 15 september.

6. UBO’s inschrijven KvK

Guido is hier druk mee bezig. Nog twee leden dienen de juiste gegevens door te geven en dan kan het afgehandeld worden.

7. Modernisering van de statuten, bijlage van Guido

O.A. Samenstelling bestuur Dorpsraad en zittingsduur

Voordat Guido start met de uitleg hierover deelt hij mede dat hij een baan heeft gekregen bij de gemeente Veere en hij zijn voorzitterschap niet kan combineren met zijn nieuwe functie. Dit houdt in dat wij op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Wie er een opvolger weet, graag doorgeven aan Guido.

Hierna geeft Guido een toelichting/uitleg over de verouderde statuten. Hij stelt de vraag of we verder gaan als stichting of dat we overgaan op een vereniging. Na een korte uitleg wat het verschil tussen deze twee, wordt er gekozen om door te gaan als stichting Met behoud van onze huidige naam: Stichting Dorpsraad Koudekerke.

Na navraag bij de gemeente wat zij eventueel adviseren maakt het voor hen niet uit. Binnen de gemeente Veere zijn er verenigingen en stichtingen actief als dorpsraad.

De zittingsduur van de leden wordt 4 jaar en mag maximaal 2 x verlengd worden. (Totaal maximaal 12 jaar lid)

Guido gaat alle afspraken e.d. verwerken in nieuwe statuten en het voorstel voorleggen aan ons bestuur op de vergadering van 15 september.

8. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein.

Peter praat ons bij over de voorlopige afspraken die gemaakt zijn. Wel blijkt tijdens de vergadering dat niet iedereen (Partners die deelnemen in de werkgroep) op de hoogte is van de juiste afspraken. De communicatie naar iedereen is niet geheel vlekkeloos verlopen.

Het Dorpsplein wordt geschikt gemaakt voor meer (grotere) activiteiten. De stoepen worden gelijk getrokken met de weg/plein. Er is dus geen “hoogte” verschil meer. Er blijven een x-aantal parkeervakken.

Er komt een opening in het muurtje rond de kerk, zodat je bij activiteiten niet meer over een trap moet klimmen om naar het andere gedeelte te gaan. Er is een bedrag van € 350.00,00 te besteden.

De muziektent, stamt uit 1927, en de waterpomp blijven op de huidige plaats staan.

De rijrichting wordt nog niet veranderd. Nadat de Jumbo is vertrokken worden er tellingen gehouden over het aantal verkeersverrichtingen. Daarna wordt er bekeken of er eventueel eenrichtingsverkeer wordt ingesteld.

De bewoners, de middenstanders en de diverse verenigingen worden uitgenodigd voor een presentatie van de plannen voor het Dorpsplein.

9. Pumptrackbaan/toekomst speeltuinen

Dit agendapunt kom 15 september weer op de agenda. Het idee is om deze pumpbaan tussen de tennisbanen en het voetbalveld aan te leggen. Maar de gemeente is druk bezig met het schrijven van een speeltuinplan 2023. Dit plan wordt dan tijdens de vergadering van 15 september en hopelijk staat er dan ook in waar de pumptrackbaan komt te staan. Er is budget beschikbaar via de gemeente.

Omdat er toch (veel) geld beschikbaar is wordt er aandacht gevraagd over de entrees van Koudekerke. Deze nodigen niet echt uit. Bijvoorbeeld: de entree vanuit Middelburg is verwarrend, eerst 60 km, dan eventjes 50 km en daarna 30 km. De moelen zou zichtbaarder kunnen worden en eventueel meer ruimte beschikbaar stellen/ te maken zodat de toeristen op een veilige plaats foto’s kunnen nemen.

10. Profiel schets nieuwe burgermeester

Iedere bewoner van de gemeente Veere heeft een enquête kunnen invullen om aan te geven aan welke eisen de nieuwe burgermeester “moet” voldoen.

De inloopavond hierover is als zeer positief ervaren en er is voldoende input aangeleverd.

11. Begroting 2022 + subsidie toekenning gemeente Veere

De begroting en de boekhouding is akkoord. De bijdrage, €2000,00, aan de PKN om de grafzerken te restaureren is inmiddels overgemaakt. Namens de PKN bedankt Piet Wielemaker ons voor deze gift.

12. Reactie gemeente over woningbouw plannen Biggekerksestraat.

Naar aanleiding van deze reactie geeft Mark Minderhoud een korte toelichting waarin de reactie van de gemeente is verwerkt. Het plan wordt beoordeeld op haalbaarheid. Indien er vervolgstappen komen, wordt de Dorpsraad geïnformeerd.

De dorps- en stadsraden ontvangen deze week een uitnodiging voor een bijeenkomst over het Programma Wonen.

René van Genugten pakt dit op.

Programma Wonen

Het Programma Wonen is een onderdeel van de Omgevingsvisie en kan worden gezien als de woonvisie.

Een van de deelproducten onder het Programma Wonen is de nieuwbouwprogrammering per kern.

Na de zomer zal er voor de gemeente Veere als totaal en per kern een nieuwbouwprogrammering worden gemaakt. Hierin staat de opgave per kern en worden de projecten aangeven die per kern worden opgepakt. Deze worden n.a.v. de opgave ook geprioriteerd.

Taskforce

De taskforce wonen gaat aan de slag met de geprioriteerde projecten. Deze projecten zullen met hun inzet versneld worden opgepakt.

13. Recente ontwikkelingen / lopende zaken:

* Brief naar gemeente i.v.m. de te hoge bomen bij de Molen.

Tijdens ons bezoek aan de molen vertelde de molenaar dat hij last heeft van de hoge bomen aan de Middelburgsestraat. De molen is een rijksmonument en eigendom van de gemeente, wordt door de molenaar goed onderhouden en is van toeristisch belang/ grote trekpleister voor toeristen. Daarom belangrijk dat de gemeente het malen faciliteert.

De molenaar heeft al meerdere keren contact met de gemeente gehad met geen resultaat. De Dorpsraad gaat een brief schrijven met het verzoek om de bomen aan de Middelburgsestraat te toppen zodat de molen voldoende wind krijgt om te kunnen draaien. Peter schrijft deze brief.

14. Rondvraag.

Peter: Er zijn inmiddels contacten gelegd met Toine Poppelaars en Marcel Steketee. Staatsbosbeheer lukt niet erg, maar wordt wel geregeld. Daarna komt er een gezamenlijke bijeenkomst om o.a. praten/aangeven de gevaarlijke kruisingen met fietspaden en wat/wie is nu van de gemeente, wie/wat is van het Waterschap en wie/wat is van Staatsbosbeheer.

De heer de Loof: vraagt of de Dorpsraad op de hoogte is van de plannen om een “levensgroot” reclame bord te plaatsen bij de nieuwe Jumbo/Aldi. En of de Dorpsraad al eerder betrokken is geweest bij de verbouwing. De Dorpsraad is nergens bij betrokken geweest. Is nooit op de hoogte gesteld of om een mening gevraagd.

Er kom een reclame zuil van 4 bij 6 meter met daarop Jumbo en Aldi. Waarschijnlijk is deze ook nog 24 uur 7 dagen per week verlicht. Daarnaast komen er nog een 6 tal vlaggenmasten te staan. Dit alles om publiek te trekken. De heer de Loof gaat er vanuit dat hij er last van krijgt. En vraagt zich af waarom dit allemaal moet. Op de winkels staat ook al met zeer grote letters aangeven dat er een Aldi en Jumbo is. Waarschijnlijk worden die ook verlicht. De inwoners weten de winkel toch wel te vinden en klanten kunnen via google de winkels ook vinden.

Hij heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. De Dorpsraad ondersteunt hem en gaat ook een bezwaarschrift indienen. Peter verzorgt het bezwaarschrift.

Als aandachtspunt wordt ook meegenomen dat we de entree van het dorp willen aanpassen en uitnodigend te maken. En daar past zo’n groot verlicht reclame bord nu echt niet in. Willen we een plattelandsgemeente zijn of de uitstraling van een stad krijgen?

Joke de Kater: zijn er al plannen bekend wat er met het terrein van de voormalige Jumbo gaat gebeuren.

Nee zover de Dorpsraad weet zijn er geen vaste plannen bekend. Het terrein is voor een groot gedeelte van de familie Vader.

Er wordt wel aandacht gevraagd voor het aanwezige asbest op diverse daken van de loodsen op het terrein.

Ineke Herbers vraagt aandacht voor het scheiden van medisch afval. De apotheker neemt niet alles in en het afval beleid van de gemeente laat weinig mogelijkheden toe. Bijvoorbeeld incontinentie materiaal kan in de zwarte bak die slechts 1 x in de 2 weken wordt geleegd. En als je deze bak meer dan 6 x per jaar voor zet, moet je gaan betalen. Peter Holtring merkt op dat een te stringente regelgeving (meer dan 6 maal restafval geeft extra kosten) weer geleid heeft tot extra regels. Hij pleit ervoor er bij de gemeente op aan te dringen het beleid te versoepelen. Ook om “dumpen”” van afval tegen te gaan.

Dit punt wordt eveneens op de agenda van 15 september geplaatst

Is het bekend bij de brandweer dat Rental scooterverhuur werkt met o.a. lithium accu’s en deze ’s nacht worden opgeladen. En is de Brandweer er op voorbereid dat, indien er brand komt, deze op een juiste manier geblust kan worden.

Is het een idee om op de borden die bij de entrees van Koudekerke staan onze vergadering te melden. Jan gaat hier achter aan om dit te weer bekend baar te maken. Dit was geregeld via VCK , bij de opvolging van de vorige secretaris is dat kennelijk vergeten over te dragen

15. Sluiting.

Na een intensieve vergadering sluit Guido de vergadering en dank een ieder voor zijn of haar inbreng.

Datum : Donderdag 18 augustus 2022

Aanwezig : Guido Herwig (voorzitter), Dorine Noorlander, Bert Fleurbaaij, Rob Pieterse, Hans Sakkers en

Jan van Beers (verslag).

Afwezig : Peter Holtring, Wilma Waters en Marike Konings

1. Opening en mededelingen.

Guido opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Vacature voorzitter.

Guido Herwig stopt als voorzitter. Zijn nieuwe job is niet verenigbaar met het voorzitterschap. Hij blijft wel lid.

De vicevoorzitter Dorine Noorlander, wordt tijdelijk voorzitter tot 01.01.2023. Vanaf 01.01.2023 wordt Rob Pieterse de nieuwe voorzitter.

4. Verkeerssituatie Aldi / Jumbo.

Het is een zeer verkeersgevaarlijke en onoverzichtelijk situatie. Ondanks meerdere keren contact te hebben gehad met de gemeente, blijft de gemeente bij hun standpunt dat op 5 september naar de situatie wordt gekeken. Eerder nemen zij geen actie. Reden: o.a. vakantie ambtenaren en aannemers.

De leveranciers komen via de Middelburgsestraat naar de winkels, ondanks dat er met eigenaar/teamleider is gevraagd om te rijden via de rondweg.

De fietsers nemen diverse route om er te komen of weg te gaan. Sommige komen en gaan via het parkeerterrein van het gezondheidscentrum, andere gaan gewoon over de weg tot de ingang van de auto’s en weer anderen gaan via het fietspad. Dienen dan eerst over te steken naar het fietspad (bij bushalte) en na een 150 meter steken ze dan tussen de bosschage gemaakte oversteek over.

Het is een groot algemeen veiligheidsprobleem. De huisarts kan niet wegrijden als hij met spoed weg moet, of als de ambulance een patiënt komt ophalen. Dit komt omdat dan de Jumbo wordt bevoorraad en de vrachtauto de uitrit van het gezondheidscentrum blokkeert.

Afspraak: 5 september om 9.00 uur gaan Peter Meijs, Jan van Beers en Peter Holtring naar deze bijeenkomst en zal er allereerst worden medegedeeld dat tijdstip slecht gekozen is. Waarom is (wordt) er niet eerder gekeken en een tijdstip/datum in overleg met dorpsraad afgesproken.

Nu is de ergste drukte van toeristen voorbij en rond die tijd zijn o.a. de scholieren naar school.

5. Meerjarenplan / plaatsen speeltuinen.

Wij kunnen hiermee akkoord gaan, maar missen een speeltuin bij het scouting gebouw in de zeeheldenbuurt. Daar wonen veel jonge gezinnen met kinderen.

6. Concept programma Wonen Veere 2022 – 2027.

Rob heeft het programma Wonen Veere 2022 – 2027 doorgenomen en zal namens de Dorpsraad de gevraagde reactie geven richting de gemeente. In zijn reactie zal hij onder meer meenemen dat de gemeente zich meer proactief moet gaan opstellen. Verder zal hij de Banckertstraat onder de aandacht brengen, het particulier initiatief van de familie Visser m.b.t. nieuwbouw aan de Biggekerksestraat en aandacht vragen voor het oude Jumbo terrein aan de Badhuisstraat. Hier kan de gemeente een grote rol spelen.

7. Oprichting Stichtingsraad Dishoek.

Wat is de invalshoek van de gemeente hierin? In het kennismakingsgesprek met Marcel Steketee, onze kernwethouder, is dit aan de orde geweest en beantwoorden wij de enige vertegenwoordiger zijn van Koudekerke en Dishoek. Terwijl er later bleek dat er wel een contactpersoon is vanuit de gemeente, te weten wethouder de heer van Houten.

Er wordt een brief gestuurd naar de wethouder na de bespreking die gepland is op 15 september met daarin vermeldt dat wij uiterlijk binnen 3 weken een reactie willen.

8. Kruising Wielemakersbaan / Slobberduinsfietspad.

Is een zeer gevaarlijke onoverzichtelijke kruising. Omdat dit onder het beheer van het Waterschap valt, neemt Bert contact op met Peter Holtring (onze contact persoon richting Waterschap) om dit te bespreken en Peter te vragen dit op te nemen met het Waterschap.

9. Rondvraag

Besteding gelden: willen we hierover meedenken en ideeën aanleveren. Dit punt komt op de agenda te staan voor 15 september.

Eerste ideeën zijn: om eventueel bankjes te plaatsen, maar eerst nagaan of er bij de gemeente nog bankjes (zomaar) in de opslag staan. Plantenbakken aan de lantaarns op het Dorpsplein? Meenemen bij de herinrichting van Dorpsplein? Watergeven/verzorging door gemeente of Orionis?

Bert neemt contact op met Piet Wielemaker om met hem onze ideeën over het gebruik maken van de Michaëlskerk te bespreken: eerst eventueel een bijdrage te geven, zowel inhoudelijk als geldelijk, bij de opening en nadenken over meer culturele terugkerende activiteiten erbij ook KOUS betrekken. (muziekoptreden, gedichten avonden, lezingen)

Vraag van Rob: om op de agenda van 15 september te plaatsen: De energie toeslagen en peildatum voor nieuwe huurders/problematiek.

10. Sluiting.

Dorine sluit de vergadering en bedankt een iedere voor zijn inbreng.