Nieuws over speeltuinen en wonen

De Dorpsraad heeft 2 maart vergaderd.

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van Dorine Noorlander als lid, wel blijft ze betrokken bij de Dorpsraad. De Dorpsraad is haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet.

Speeltuinen

Verder gaat een delegatie van de Dorpsraad in gesprek met gemeente en een speciaal aangewezen adviesbureau op 22 november over de toekomst van de speeltuinen in Koudekerke en over waar de pumptrackbaan gaat komen.

Wonen

Ook gaat een delegatie naar een bijeenkomst over wonen en de plannen per kern. Die bijeenkomst is 3 maart.

Dorpsplein

De Dorpsraad gaat proberen met een delegatie van de Kerk ingesprek te gaan voor 29 maart. Op die dag is een inloop over de nieuwe plannen voor het Dorpsplein. (zie andere post) .

Ook zijn de notulen van de laatste vergadering goedgekeurd en dus openbaar. Het gaat om de vergadering van november.

notulen van de bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke.

Datum : Donderdag 3 november 2022

Plaats : De Klimop

Aanwezig : Mark Minderhoud (kernambtenaar), Dorine Noorlander (tijdelijk voorzitter), Bert Fleurbaaij, Rob Pieterse, Peter Holtring, Guido Herwig en Jan van Beers (verslag).

Belangstellenden: Anton van Haperen, Maarten Bosselaar Dorpsvereniging, Sander Jacobsen SGP Veere, Mark Minderhoud kernambtenaar Veere, Piet Wielemaker PKN Koudekerke, David van de Voorde K.R.V. Ringrijders, Lidy Weststrate en Maria Dierks.

Afwezig met kennisgeving: Hans Sakkers en Marike Konings allen dorpsraad; Sandra van der Linde Welzijn Veere; Marcel Steketee kernwethouder Veere; Marja Osté VVD; Peter Meijs PvdA; Saskia van der Nat Zeeuwland; Evelien Ravays Koudekerkse Volkstuinvereniging; Ineke Herbers.

1. Opening en mededelingen:

Dorine heet iedereen welkom.

De Dorpsraad Koudekerke heeft € 245 ontvangen van de RABO clubsupport. Wilma Waters heeft aangegeven dat ze stopt met de Dorpsraad. Een bloemetje wordt geregeld.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 september 2022

3.a. Tekstueel, zijn akkoord

3.b. Naar aanleiding van:, geen op/aanmerkingen

Worden op de website gepubliceerd

4. Ingekomen en uitgegane stukken:

4.a. ingekomen: zie bijlage: geen op/aanmerkingen

4.b. uitgaande mails: zie bijlage: geen op/aanmerkingen

5. Digitalisering / archivering archief Dorpsraad.

Het archief zit nu nog in dozen en ordners. Ineke Herbers gaat eerst in beeld brengen wat er allemaal is (hoeveelheid) en daarna gaat ze het digitaliseren.

6. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein.

Nog steeds weinig nieuws te melden. Door verhuizing van de Jumbo is de verkeersstroom veranderd. Gemeente laat onderzoeken wat het gevolg hiervan is m.b.t. verkeersdrukte en rijrichting. De muziektent wordt niet verplaatst, het muurtje rond

om de kerk lijkt intact te blijven en er blijft een ringrijdersbaan. De vertegenwoordiger van de K.R.K. vertelt wel, dat zij nog steeds niets vanuit de gemeente heeft gehoord over de ringrijbaan.

Peter Holtring maakt een verslag en dit wordt op onze website geplaatst. De realisatie van de herinrichting dient eind 2023 klaar te zijn.

7. Stand van zaken m.b.t. verkeerssituatie Aldi/Jumbo/Huisarts.

Er is een schouw geweest van de situatie. Bernadette de Vos en Kees Slabbekoorn waren namens de gemeente aanwezig. Bernadette gaat met onze op-aanmerkingen en van de aanwonenden een voorstel schrijven en zal dit t.z.t. met ons bespreken waarna een infoavond wordt georganiseerd voor de aanwonenden, Dorpsraad en belangstellenden.

8. Pumptrackbaan/toekomst speeltuinen

Is in een impasse. Volgend gemeente is er nog geen geschikte locatie te vinden. De Dorpsraad heeft een brief naar de gemeente verstuurd waarin wij nogmaals aandacht hiervoor vragen. Helaas geen reactie ontvangen.

De kernwethouder vertelde in de vorige wel dat Koudekerke met voorrang is betrokken op zoek naar een juiste locatie, maar helaas zonder resultaat of actie.

9. Kerkhoflaan parkje oude begraafplaats / onderhoud

Tijdens het maaien van het gras is waarschijnlijk een grafsteen beschadigd. Daarnaast wordt het groen van het parkje slecht onderhouden. De Dorpsraad heeft toentertijd subsidie gegeven om de grafstenen te restaureren. Anton van Haperen neemt contact op met de gemeenten over het herstel van de grafsteen en het groenonderhoud van het parkje.

10. Omgevingsvisie Veere

Rob licht dit toe en zal een samenvatting met onze reactie schrijven en die op onze website plaatsen.

11. Programma Wonen gemeente Veere – uw zienswijze

Koudekerke komt er helaas nauwelijks in voor. De Dorpsraad gaat dit onder de aandacht brengen van de kernwethouder en om meer informatie/uitleg vragen. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de particulieren initiatieven van bewoners en over de invulling van het “oude” Jumbo terrein.

12. Recente ontwikkelingen / lopende zaken

Zijn al eerder besproken. Zie Aldi/Jumbo en herinrichting Dorpsplein.

13. Rondvraag

Piet Wielemaker dankt Bert voor het aangeven van diverse initiatieven en belangstellenden die in aanmerking kunnen komen om gebruik te maken van de gerestaureerde kerk als ontmoetingscentrum.

De in gebruik name van de kerk is op 16 en 17 december gepland

Sander Jacobse vraagt waarom bij de uitnodiging niet de notulen worden mee gestuurd. De notulen worden pas openbaar nadat ze zijn goedgekeurd tijdens de vergadering. Hierna worden ze ook op de website geplaatst.

14. Sluiting

Dorine sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en wenst Rob, onze nieuwe voorzitter per 01-01-2023 veel succes.