Notulen vergadering 3 september

Notulen van de bestuursvergadering van 3 september 2020 

Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke  

Aanwezige leden van de Dorpsraad: J. van Beers (notulist) B. Fleurbaay, G. Herwig (voorzitter), M. Konings, D. Noorlander-van der Lee en H. Sakkers. 

Afwezig met kennisgeving: P. Holtring (Dorpsraad),  

Afwezig zonder bericht: Johan Katerberg (Dorpsraad) 

  1. Opening en mededelingen. 

Voorzitter Guido Herwig opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Door de Corona regels is het nog niet gewenst om een openbare vergadering te houden, maar zijn diverse punten waar de Dorpsraad actie in dient te ondernemen. Vandaar deze bestuursvergadering. 

2.     Vaststellen agenda: 

De agenda is akkoord. 

3. Organisatie herdenking november 1944 toelichting door Karel Noorlander namens de historische werkgroep. 

Karel heeft Hans benaderd om dit toe te lichten omdat Hans in de Dorpsraad zit en tevens ook in de historische werkgroep zit.  

De vertegenwoordigers van het 47RM, kortweg genaamd De Engelsen  hebben laten weten dat zij niet komen i.v.m. de regelgeving rondom de Corona. Hans wil wel de herdenkingswandeltocht door laten gaan, en gaat in overleg met het Polderhuis museum te Westkapelle om dit eventueel samen te organiseren.  

De openluchtkerk organiseert niet nu, nu de Engelsen niet komen.  

De Dorpsraad, vertegenwoordigd door Hans Sakkers, gaat aan Stichting Bunkerverhalen of zij de herdenking willen organiseren en de Dorpsraad wil dan mogelijk ondersteuning verlenen. 

Denk aan: 

a. Foto reportage maken voor de Engelsen: Johan Katerberg vragen. Wie? 

b. De Dorpsraad legt een krans. Wie regelt de krans en wie legt deze neer? 

c. De gemeente benaderen om de vlaggen te organiseren. Jan verzorgt dit. 

Vlaggen (masten) de Nederlandse en de Britse vlag.  

d. Marike zal de publiciteit verzorgen, ook op website plaatsen. 

e. De Last Post wordt gespeeld, door wie? Wie regelt dit? 

Inmiddels is de definitieve datum bekend. Dit is maandag 2 november om 11.00 uur. Besloten wordt de Historische werkgroep te vragen om in oktober hierover de vergaderen en de vorderingen en eventuele problemen te melden aan de Dorpsraad. 

Tijdens het bespreken komt het punt ter sprake over het vervagen van de witte letters op het monument. Dit jaar kan het nog wel, maar volgend jaar zullen deze moeten aangepast. Door de weersinvloed vervagen deze letters. 

Navraag bij Dominicus blijkt dat hiervoor is gewaarschuwd. Zij kunnen het jaarlijks bijwerken wat rond de € 380,00 gaat kosten. Inclusief BTW. 

Dorine gaat navragen bij Riaan Rijken of hij het goedkoper herstellen en of hij een betere oplossing weet. Jan neemt contact op met de gemeente met de vraag: wie is de eigenaar van het monument. 

Ook komt de brief van Arno Wielemaker, namens de Stichting Bunkerverhalen, nu ter sprake. Er zijn plannen om een nieuwe moderne zendmast (a la Westkapelle) te plaatsen in Dishoek bij of op de huidige bunker. Tevens wil de Domeinen het voormalige lichtwachtershuisje openbaar laten veilen in oktober.  

De Dorpsraad gaat het verzoek ondersteunen met een brief (Hans) naar de gemeente, stichting bunkerverhalen, het waterschap en Staatsbosbeheer. 

In de brief wordt nadrukkelijk gewezen op de historische waarde van het gebied, de militaire historische waarde en het is tevens beschermd natuur gebied.  

De Stichting Bunkerverhalen gaan wij benaderen om ons uit te nodigen voor een nadere kennismaking en te horen wat zij doen. 

Bij de bespreking van de eventuele aanpassingen door de gemeente Veere van het industrieterrein komt de Stichting Menno van Coehoorn ter sprake. Tip: lees op Google wat hun doelstellingen zijn en wat zij beheren. Bij vragen? Hans Sakkers is hiervan de contactpersoon in Zeeland. 

4. Vastellen van de notulen van 14 mei 2020 en naar aanleiding van. 

De notulen worden vastgesteld. 

Naar aanleiding van: 

a. Wilma Waters, woonachtig in Dishoek, is benaderd om lid te worden van de Dorpsraad. Zij heeft bedenktijd gevraagd. 

b. Marike Konings gaat als eerste aan de slag met de website. Daarna wordt bekeken of ze op Facebook verwijzingen kan plaatsen naar de website. En in de toekomst nagaan of Instagram ook iets is voor de Dorpsraad. 

c. Guido gaat Johan Katerberg benaderen of hij nog lid wil / kan blijven van de Dorpsraad. 

5. Ingekomen en uitgegane stukken. 

Deze worden besproken en onderstaande acties komen er uit voor: 

Wij gaan deelnemen aan de Rabobank clubactie. Marike zal dit op de website kenbaar maken. Jan gaat nog na of er op de site van de Rabobank clubactie ons logo kan komen te staan als herkenning. (logo vandaag Logo als .jpg gevonden) 

Het verzoek om contributie te gaan betalen aan ZVKK wordt besproken. Zo ver wij weten zijn wij geen lid en dus gaan we niet betalen. 

Jan gaat na of Anton hier meer van weet. Of wij wel of geen lid zijn geworden in ver verleden? 

De watertap kan worden geplaatst voor het oude gemeentehuis. Daar staan al 2 bankjes. 

Wel zal de gemeente nagaan waarom het niet bij bakkerij Koppejan kan. (inmiddels bekend: kan niet i.v.m. de Legionella) 

Kan de oude waterpomp niet worden meegenomen en daar het tappunt in verwerken? 

En als het dorpsplein op wordt ingericht dan nogmaals kijken of het watertappunt niet terug kan naar de oorspronkelijke (gewenste) plaats. Wie mailt / stuurt brief ons besluit en voorstel terug naar DNWG? 

De bloembakken in de Kerkhoflaan. Deze worden eventueel weer omgedraaid door de gemeente en de gemeente wil ze ook voorzien van begroeiing maar het onderhoud is voor de inwoners van Koudekerke. Er kwam een idee om na te vragen of dit kan worden verzorgd door de leerlingen van ’t Klinket. Jan neemt contact op met Martien. Lukt dit niet dan gaat Bert een briefje in de bus bij de bewoners van de Kerkhoflaan met een oproepje wie dit wil gaan verzorgen. 

6. Terugblik kennismaking met kernwethouder Pieter Wisse en kernambtenaar Mark Minderhoud. 

Het was een zinvolle bijeenkomst waarbij Pieter duidelijk aangaf dat hij zich betrokken voelt bij Koudekerke. Komt mede omdat hij hier vandaan komt en jaren heeft gewoond. Hij was ook een trouw bezoeker van de Dorpsraadsvergaderingen. 

Er is een (voorlopige) afspraak gemaakt dat Mark en Jan contact houden over het puntenlijstje en bij gaan houden wie wat doet en wat het resultaat is.  

Zodat de lijst altijd actueel is en in elke vergadering kan worden besproken. 

7. Contributie gevraagd door ZVKK (Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen). 

Zie hierboven, is al besproken. 

8. Recente ontwikkelingen / lopende zaken. 

Toelichting bordjes Dishoek: Jan heeft contact met Naomi van Stichting Landschapsbeheer Zeeland over de bordjes. Er zijn inmiddels foto’s gemaakt en door gezet naar haar. Zij gaat naar Orionis waar nieuwe bordjes worden gemaakt. (gratis i.v.m. garantie). 

Landschapsbeheer zal t.z.t. de bordjes plaatsen en teven voorzien van een dwarsbalk zodat ze meer hufterproef zijn. 

Of wij de opmerking van Pieter goed hebben gehoord dat de verwachting is dat binnen een paar jaar er een toename van het toerisme wordt verwacht met meer dan 30% 

Kan de infrastructuur dit nog wel aan dan? Dit dienen wij goed te blijven volgen. 

Er wordt binnenkort aan de Middelburgsestraat een “spaarpaal” geplaatst door het ROVZ. Voor de juiste plaats worden wij nog benaderd.  

In het kort komt het hierop neer: als men de juiste snelheid of langzamer rijdt krijgen wij voor een nader te bepalen (verkeers)doel een x bedrag. De paal zal in de maanden oktober, november en december staan.  

9. Vergaderdata 2020 en 2021. 

De vergadering van 19 november zal blijven staan en wordt, als de Corona regels niet versoepeld worden, een besloten bestuursvergadering. 

Wel wordt er nagedacht om de bewoners (vaste bezoekers van de vergaderingen) te vragen of zij eventueel punten hebben ter bespreking.  

Deze vraag zou ook eventueel op de website geplaatst kunnen worden. 

Eventuele vergaderdata in 2021 worden besproken in de november vergadering. 

10 Rondvraag. 

a. Wie is verantwoordelijk voor het bijhouden van het snoeien van het groen bij het fietspad richting Vlissingen bij De Moeschbos / tegenover voorheen antiekschuur Vromans. Jan vraagt dit na bij de gemeente. 

b. Marike deelt mede dat zij op eigen initiatief bezig is te inventariseren hoe de omwonenden het benzinestation / de tank ervaren. Het is nogal een (extra) druk punt op de toch al drukke Middelburgsestraat. 

c. Of de bestuursleden hun afwezigheid / vakanties willen doorgeven aan het secretariaat. Zodat de mede bestuursleden weten wie weg is. 

Guido sluit de vergadering.