30 juni vergadering

Op 30 juni komt de dorpsraad om 19.30 uur bijeen in De Klimop.

1. Opening welkom en mededelingen.

Met kennisgeving afwezig: Marcel Steketee

2. Vaststellen agenda.

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 maart 2022

3.a. Tekstueel

3.b. Naar aanleiding van

4. Ingekomen en uitgegane stukken:

4.a. ingekomen: zie bijlage

Wie gaat naar de kennismaking met de nieuwe wethouders op 5 juli?

4.b. uitgaande mails

5. Jaarverslag 2021. (secretaris)

6. UBO’s inschrijven KvK – Guido

7. Modernisering van de statuten, bijlage van Guido

7.a. Samenstelling bestuur Dorpsraad

8. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein.

9. Pumptrackbaan/toekomst speeltuinen

10. Profiel schets nieuwe burgermeester

11. Begroting 2022 + subsidie toekenning gemeente Veere

12. Reactie Geert Francke over woningbouw plannen Biggekerksestraat

13. Recente ontwikkelingen / lopende zaken:

* Brief naar gemeente i.v.m. de te hoge bomen bij de Molen.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Graag tot dan!