15/9 nieuwe vergadering

De dorpsraad vergadert 15 september. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in De Klimop

U bent van harte uitgenodigd deze bij te wonen.

===================================================================

Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke  

Datum: : Donderdag 15 september om 19.30 uur  

Plaats: : De Klimop 

1. Opening welkom en mededelingen.  

Met kennisgeving afwezig Guido Herwig 

2. Vaststellen agenda. 

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 30 juni 2022  

3.a. Tekstueel  

3.b. Naar aanleiding van  

4. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 augustus 2022  

4.a. Tekstueel  

4.b. Naar aanleiding van  

5. Ingekomen en uitgegane stukken:  

5.a. ingekomen: zie bijlage  

5.b. uitgaande mails: zie bijlage 

6. Jaarverslag 2021. (secretaris) 

7. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein.  

8. Mondeling verslag verkeerschouw gevaarlijke verkeerssituatie Aldi/Jumbo/Huisarts 

9. Pumptrackbaan/toekomst speeltuinen  

10. Beleid van de gemeente m.b.t. afval. (na 6 x per jaar is niet “gratis”)  

11. Ideeën m.b.t. bestedingsruimte: plaatsing bankjes/ bloembakken aan de lantaarnpalen op dorpsplein  

12. Problemen met regels Gemeente i.v.m. de energietoeslag bij o.a. starters op de woningmarkt. 

13. Recente ontwikkelingen / lopende zaken: 

Stand van zaken woningbouw: terrein van voormalige Jumbo en Biggekerksestraat 

Informatie borden bij de toegangswegen Koudekerke 

Beleid gemeente groenvoorziening  

14. Rondvraag.  

15. Sluiting.