De vlag van Koudekerke

Op veler verzoek: De vlag van Koudekerke is te koop.

In de loop van de week ligt de vlag te koop bij de Jumbo, Wilma Mode, Wij2  en Bakkerij Koppejan.

Bestellen kan ook.  

Maak € 12.50 over naar NL84RABO0349388857 tnv Dorpsraad Koudekerke onder vermelding van uw adres.

21 oktober vergadering Dorpsraad

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 september 2021 (toe gevoegd)

3.a. Tekstueel

3.b. Naar aanleiding van

4. Ingekomen en uitgegane stukken:

4.a. ingekomen: zie bijlage

4.b. uitgegaan: zie bijlage

5. a. Overlast Jongeren in Dishoek en op strand.

b. Overlast / verplaatsing benzine pomp. Stand van zaken.

6. Verkeersproblematiek binnen Koudekerke’

a. Mail van Jan van Roosendaal over o.a. de gevaarlijke situaties bij Slobberduinsepad en de Wielmakersbaan.

b. Middelburgsestraat: stickers geplakt op de weg? Projectgroep ingesteld door gemeente?

c. Kruising Middelburgsestraat – Braamweg – Badhuisstraat; vooral ingang Braamweg met geparkeerde auto’s.

d. Rotonde Beatrixlaan – Kerkhoflaan: niet correct ingericht: fietsers hebben altijd voorrang binnen de bebouwde kom. Hier dus niet: is verwarrend en gevaarlijk.

e. Opmerkingen gehoord over de nieuwe situatie Kerkhoflaan: gevaarlijk voor fietser , wordt nu weer (erg) hard gereden.

f. De gevaarlijke situatie Tramstraat richting ’t Klinket

g. Veel landbouwverkeer door het dorp terwijl de rondweg zo is ingericht dat o.a. het landbouwverkeer er veilig gebruik van kan maken.

7. Speeltuinen met eventueel de nota van de gemeente

Nieuwsbrief dorpsraad

We hopen dat jullie allen een fijne vakantie hebben gehad. Hierbij een nieuwsbrief van De Dorpsraad.

Overlast jongeren Dishoek.

De overlast is minder aan het worden, stelt DE Dorpsraad. Er is ’s avonds bewaking aanwezig, verder is er regelmatig politie (te voet/auto) aanwezig en daarnaast is er regelmatig bereden politie. Ook vaart er regelmatig een politieboot voor Dishoek.

Verkeerssituatie Zwaanweg

De oversteek bij de Zwaanweg, de fietspaden bij onder meer de openlucht kerk, het Slobberduinsepad en de Wielemakersbaan zijn gevaarlijk en moeten eigenlijk worden aangepast, vindt De Dorpsraad. Ook vanwege vragen en opmerkingen hierover van omwonenden.

De dorpsraad heeft dit al meerdere keren aangekaart bij de gemeente. De gemeente wijst naar het Waterschap en het Waterschap wijst naar de gemeente. Het is erg onduidelijk wie wat doet en wie voor wat verantwoordelijk is. Gevolg: nog steeds geen oplossing.

De Dorpsraad gaat een brief schrijven naar Pieter Wisse, onze kernambtenaar, waarin aandacht wordt gevraagd voor de situatie.

Het nieuwe gemeentelijk beleid ophalen afval

Met de invoering hiervan ontstaat een sociaal probleem, vinden enkele leden van De Dorpraad. Denk aan de luiers en ander incontinentiemateriaal.

Voorheen kan dit naar stort gebracht worden, maar mag nu niet meer.

De Dorpsraad gaat hiervoor een brief naar de gemeente schrijven om hiervoor aandacht te vragen.

Safety-Safe paal. Opbrengst: € 2450 Middelburgsestraat / Beatrixlaan.

De gemeente wil de opbrengst van het project met de safety safe paal gebruiken om stickers (borden?) te plaatsen met 30 km er op. Bij ons is dit officieel niet bekend en wordt nagevraagd. Het speelt inmiddels al een half jaar.

N.a.v. de enquête die is gehouden onder de bewoners van de Middelburgsestraat is er een brief gestuurd aan de bewoners door de gemeente. De dorpsraad heeft hier helaas geen kopie van gehad terwijl wij dit wel onder onze aandacht hebben en ter sprake hebben gebracht.

De volgende reguliere vergadering staan gepland op:

Donderdag 25 november 19.30 uur

Donderdag 27 januari 19.30 uur

Donderdag 17 februari 19.30 uur : jaarvergadering 2021 en als thema woningnood en wonen in Koudekerke. Gezien de komende verkiezingen worden de (lokale) politieke partijen uitgenodigd.

Informatie avond over plannen energiepark

Namens de Energie Coöperatie Koudekerke een uitnodiging informatiebijeenkomst over een mogelijk Energiepark in Koudekerke

__________________________________________________________________________________

Vergaderdatum en –tijd: dinsdag 21 september 2021, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Vergaderplaats: Couburg, Duinstraat 4a, Koudekerke In verband met de noodzakelijke registratie wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn.

_________________________________________________________________________________________________________________

Deze bijeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Om te beginnen zal een mogelijk plan voor een Energiepark in Koudekerke worden gepresenteerd. Daarna zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek worden gehouden. Dit laatste gedeelte is alleen toegankelijk voor leden van de coöperatie.

Informatiebijeenkomst over mogelijk Energiepark in Koudekerke (i.s.m. de Dorpsraad)

1. Opening door Guido Herwig, voorzitter Dorpsraad

2. Presentatie van het plan door John van Wallenburg, voorzitter coöperatie

3. Toelichting op de landschappelijke inpassing door Jan van Minnebruggen, landschapsarchitect van Bosch & Slabbers

4. Vragen en discussie onder leiding van Guido Herwig

Maatregelen in verband met corona.

Bij deze bijeenkomst dienen de coronaregels in acht te worden genomen. Deelnemers moeten zich bij de ingang van de zaal registreren, en wordt een coronacheck gedaan. Deelnemers aan de bijeenkomst mogen geen corona-gerelateerde klachten hebben.

Om te voldoen aan de coronaregels zijn in de Couburg de stoelen op anderhalve meter afstand van elkaar geplaatst. Iedere belangstellende dient op een stoel plaats te nemen en niet van stoel te verwisselen. Verder wordt u verzocht om tijdens de vergadering mogelijke aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Vergadering Dorpsraad 21 september

De Dorpsraad vergadert 21 september in De Couburg. De vergadering begint om 19.00 uur. En duurt maximaal een half uur.

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 juli 2021 (reeds in jullie bezit)

3.a. Tekstueel

3.b. Naar aanleiding van

4. Indien er nog tijd is, dan onderstaande mails bespreken:

* Deelname RABO grote club actie

* Mail gemeente Veere weghalen speeltoestellen onder aan de duinen en deze worden niet vervangen.

* Mail gemeente Veere over aanpassingen gebouw voormalig Woontrend en de parkeervoorzieningen.

* Terugplaatsen naamplaatje / ontbrekende opsporen door gemeente Veere op de begraafplaats. (Peter)

* Mail van de toekomstige eigenaren Zeeuws Genot over herinrichting Dorpsplein.

* Mail van Jan van Roosendaal

* Terugblik vergadering o.a. met KOUS (toelichting Peter?)

5. Rondvraag. Volgende vergadering is voorlopig gepland op donderdag 25 november om 19.30 uur.

6. Sluiting.

7 juli vergadert de Dorpsraad

7 juli vergadert de Dorpsraad. Punten zijn onder meer:
* Herinrichting Dorpsplein
* Parkeren Dishoek
* Overlast strand Dishoek
* Opbrengsten Safety safe paal.

De vergadering is ivm coronamaatregelen nog niet openbaar.

Bij vragen en of opmerkingen: dorpsraadkoudekerke@gmail.com