Veel animo op thema-avond Wonen in de Couburg

De Dorpsraad verzorgde afgelopen dinsdag 1 maart een thema-avond over wonen in Koudekerke. Veerse lijsttrekkers gingen met elkaar in debat over verschillende stellingen.

Verder waren er bijdragen vanuit het publiek dat ook kon reageren op de stellingen. En spraken er ook mensen uit het veld onder wie Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland en Wilco Wisse van Makelaars Zwaan.

De Dorpsraad wil iedereen bedanken voor hun bijdragen en komst naar De Couburg.

En u natuurlijk succes wensen met stemmen op 16 maart!

Nieuwsbrief januari

In december heeft de Dorpsraad vergaderd. De volgende punten zijn besproken.

Pumptrackbaan

Wethouder Pieter Wisse heeft een toelichting gegeven op het besluit van de gemeenteraad om in Koudekerke een pumptrackbaan te realiseren.

De Dorpsraad juicht dit initiatief toe. Wel wordt aangegeven dat goed gekeken moet worden naar een geschikte locatie. Omdat het een “boven” plaatselijke voorziening zal worden, is het van belang om eventuele omwonenden “mee te nemen” in de locatiekeuze.

Speeltuinenbeleid

Pieter Wisse geeft aan dat de nota over de speeltuinen in Koudekerke, Biggekerke en Zoutelande, waaraan de dorpsraad eerder heeft bijgedragen, is gebruikt om tot een “Veerse” nota te komen.

De financiële impact van de daarin opgenomen plannen bleek echter zo groot dat deze nota niet integraal is overgenomen. Besloten is per kern te kijken wat kan en moet om speeltuinen uitdagend, robuust en avontuurlijk te maken. De dorpsraad houdt contact met de ambtenaar over situatie in Koudekerke.

Afgesproken is dat de gemeente een opzet maakt om in Koudekerke twee goed geoutilleerde speeltuinen, passend binnen de uitgangspunten te realiseren. De dorpsraad blijft hierbij betrokken.

Verkeersproblematiek binnen Koudekerke

Er staat een schouw op de planning. In ieder geval zullen twee leden van de Dorpsraad hier bij aanwezig zijn. Pieter Wisse wijst er nog op dat er landelijke ontwikkelingen zijn om de voorwaarden, om tot een 30 km. inrichting te komen, te “versoepelen”. Zo zal waarschijnlijk ook daar waar vrij liggende fietspaden aangelegd zijn, toch op de rijbaan een 30 km. regiem mogen worden ingesteld.

Parkeren in Dishoek

Pieter Wisse geeft een uitgebreide toelichting over zijn overleg met het Platform Dishoek.

M.b.t. de parkeerproblematiek in de woonstraten van Dishoek heeft de Dorpsraad, op basis van informatie van de bewoners, altijd op het standpunt gestaan dat dit kon worden opgelost door “vergunning parkeren” in te voeren in de woonstraten.

Dit stond en staat los van het al of niet invoeren van betaald parkeren op het parkeerterrein “Wielemaker”. Daarnaast heeft de Dorpsraad altijd aandacht gevraagd voor foutparkeerders die de aanrijroutes van hulpdiensten blokkeren.

Samen aan tafel

Samen aan tafel. Het is een initiatief van Welzijn Veere. Van de flyer:

Samen eten op 17 februari. Bij Duinzicht.

We nodigen u graag uit voor een maaltijd op donderdag
17 februari bij restaurant Duinzicht Bijzonder Gewoon. Bij
Duinzicht is voldoende ruimte om afstand te houden en
toch gezellig samen de maaltijd te delen.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 Februari. Geen vervoer? Geef
het door bij uw aanmelding!

Inloop v.a. 11.30u en
om 12.00u aan tafel!

Adres is Strandweg 7, Koudekerke

Informatie & aanmelden
Ans Francke 556122.
ansfranke@icloud.com


Nieuwsbrief november

Beste allemaal,

Hierbij onze nieuwste nieuwsbrief. Gebaseerd op de vergadering van de Dorpsraad op 21 oktober

Overlast jongeren in Dishoek en op strand.

De overlast was deze zomer niet alleen beperkt was tot de overgang bij Dishoek. Ook bij de Strandweg was er van tijd tot tijd veel overlast door jongeren die met een bus uit Breda komen. Dit wordt gefaciliteerd door de nieuwe
eigenaar van de Boemerang. Hij heeft ook een aantal horecagelegenheden in Breda. Zij worden dan gebracht, gaan naar het strand en “vieren daar feest” en worden ’s nachts weer naar Breda terug gebracht. Zij veroorzaken ook overlast.

Bij Dishoek komen veel jongeren vanuit Middelburg en Arnemuiden om te “feesten”. Komen veel met scooters en hebben geluidsboxen bij zich die op strand hard aan staan en tegen elkaar op “boksen”. Met als gevolg flinke geluidsoverlast.

De klachten kunnen te maken hebben met de Covid 19 beperkingen. Mede daardoor is het moeilijk te meten of er meer overlast is als voorgaande jaren. Er is wel flink ingezet door de gemeente Veere om de overlast te beperken
met redelijk resultaat.

Er is een eindrapportage gemaakt en deze wordt opgezocht en verzonden.

Verkeersproblematiek binnen Koudekerke

Er is een mail binnengekomen over de gevaarlijke situaties bij Slobberduinsepad, Zwaanweg en de Wielmakersbaan.

Het is alweer een tijd geleden dat de Dorpsraad een gesprek
hebben heeft met het Waterschap. Een aantal zaken zijn toen aan de orde geweest waaronder de verbinding dorp-Dishoek.

Het valt niet te zeggen of de realisatie van het schelpenpad een gevolg is van dit gesprek. Waarom alleen het stuk dorp-Strandweg is aangepakt is niet bekend.

Afspraak: de Dorpsraad en de gemeente gaan contact zoeken met het Waterschap om te bewerkstelligen dat ook het “tweede” stuk wordt aangepakt. Ook zal de Dorpsraad aandringen op een verbetering van de oversteek van de
Strandweg en de T-kruising bij de toeristenkerk.

De kernwethouder (aanwezig) geeft aan dat het erg moeilijk is om een verkeersdeskundige te vinden en die dan ook blijft.

Update over de Middelburgsestraat: Er zijn stickers op de weg geplakt.
Ook worden er posters e.d. beschikbaar gesteld voor de bewoners die dan kunnen worden opgehangen aan bijvoorbeeld lantaarnpalen of voor de ramen.

Er wordt vanuit de Dorpsraad aandacht gevraagd voor de entree van Koudekerke vanuit Middelburg. Eerst mag je 60 km., dan een stukje 50 km. en dan ineens maar 30 km. Is verwarrend. Kan hier een passende oplossing voor komen?

Speeltuinen


Er is contact geweest met de gemeente over de nota speelvoorzieningen. Er komt een afspraak hierover met de gemeente. De “simpele” speeltuinen met een wip, glijbaan en dergelijk zijn niet meer van deze tijd. Men wil veel meer uitdagingen en avontuurlijke
speeltuinen hebben.

Er blijkt een uitvoeringsplan voor 2021 te zijn maar wij als Dorpsraad zijn hier niet van op de hoogte.

Verzoek is deze nota graag ter inzage te krijgen. De speeltuin/plaats in Dishoek gaat niet weg zoals eerder werd verteld, maar wordt aangepast.

Punten Historische Werkgroep van de Dorpsraad Koudekerke-Dishoek


De kranslegging op 2 november bij het oorlogsmonument in de duinen in Dishoek (aanvang 11.00). Karel Noorlander zal een krans leggen namens de dorpsraad. Dorine Noorlander zal voor de krans/bloemen zorgen.

Er waren een 3 tal aandachtspunten over de historische aspecten bij de herinrichting van het dorpsplein.

Is er een gemeentelijke monumentenlijst? Zo ja, wat staat er in en Hans wil deze graag ontvangen.

De pomp (bij bakker Koppejan) is van historisch belang. Vroeger maakte de smederij en de bakker hiervan
gebruik.

Volgens de werkgroep hoort het muurtje om de kerk bij de kerk en men vindt dat deze niet “zomaar” mag worden
onderbroken. De muziektent hoort op het dorpsplein te blijven staan vindt de werkgroep.

In de vergadering wordt aandacht gevraagd voor de 2 historische radartorens/lichtbakens in de duinen.
Rijkswaterstaat is van plan deze af te breken. Worden niet meer gebruikt. Deze torens horen echter wel bij
Dishoek/in de duinen. Is een bepalend herkenningspunt voor vele inwoners en toeristen.

Ook de toeristenkerk en de bunkers zijn van “historisch” belang. En horen volgens de historische werkgroep op de monumentenlijst te komen. Het zijn wel geen rijksmonumenten maar zeker wel naoorlogse panden die bewaard
dienen te blijven.


De historische werkgroep wil graag bij bovengenoemde punten betrokken worden en kijken uit naar de
gemeentelijke monumentenlijst.

Planning jaarvergadering 2021 in 2022 met aandacht: wonen en woningen in Koudekerke en Dishoek


De jaarvergadering over 2021 is gepland op donderdag 17 februari. Locatie wordt nog besproken.

Het wordt een combinatieavond: eerste gedeelte de jaarvergadering en na de pauze gaat het over het wonen in Koudekerke en de woonvoorzieningen.

De volgende vergadering is gepland op donderdag 9 december om
19.30 uur in de Klimop.

De vlag van Koudekerke

Op veler verzoek: De vlag van Koudekerke is te koop.

In de loop van de week ligt de vlag te koop bij de Jumbo, Wilma Mode, Wij2  en Bakkerij Koppejan.

Bestellen kan ook.  

Maak € 12.50 over naar NL84RABO0349388857 tnv Dorpsraad Koudekerke onder vermelding van uw adres.

21 oktober vergadering Dorpsraad

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 september 2021 (toe gevoegd)

3.a. Tekstueel

3.b. Naar aanleiding van

4. Ingekomen en uitgegane stukken:

4.a. ingekomen: zie bijlage

4.b. uitgegaan: zie bijlage

5. a. Overlast Jongeren in Dishoek en op strand.

b. Overlast / verplaatsing benzine pomp. Stand van zaken.

6. Verkeersproblematiek binnen Koudekerke’

a. Mail van Jan van Roosendaal over o.a. de gevaarlijke situaties bij Slobberduinsepad en de Wielmakersbaan.

b. Middelburgsestraat: stickers geplakt op de weg? Projectgroep ingesteld door gemeente?

c. Kruising Middelburgsestraat – Braamweg – Badhuisstraat; vooral ingang Braamweg met geparkeerde auto’s.

d. Rotonde Beatrixlaan – Kerkhoflaan: niet correct ingericht: fietsers hebben altijd voorrang binnen de bebouwde kom. Hier dus niet: is verwarrend en gevaarlijk.

e. Opmerkingen gehoord over de nieuwe situatie Kerkhoflaan: gevaarlijk voor fietser , wordt nu weer (erg) hard gereden.

f. De gevaarlijke situatie Tramstraat richting ’t Klinket

g. Veel landbouwverkeer door het dorp terwijl de rondweg zo is ingericht dat o.a. het landbouwverkeer er veilig gebruik van kan maken.

7. Speeltuinen met eventueel de nota van de gemeente