Nieuwsbrief dorpsraad

We hopen dat jullie allen een fijne vakantie hebben gehad. Hierbij een nieuwsbrief van De Dorpsraad.

Overlast jongeren Dishoek.

De overlast is minder aan het worden, stelt DE Dorpsraad. Er is ’s avonds bewaking aanwezig, verder is er regelmatig politie (te voet/auto) aanwezig en daarnaast is er regelmatig bereden politie. Ook vaart er regelmatig een politieboot voor Dishoek.

Verkeerssituatie Zwaanweg

De oversteek bij de Zwaanweg, de fietspaden bij onder meer de openlucht kerk, het Slobberduinsepad en de Wielemakersbaan zijn gevaarlijk en moeten eigenlijk worden aangepast, vindt De Dorpsraad. Ook vanwege vragen en opmerkingen hierover van omwonenden.

De dorpsraad heeft dit al meerdere keren aangekaart bij de gemeente. De gemeente wijst naar het Waterschap en het Waterschap wijst naar de gemeente. Het is erg onduidelijk wie wat doet en wie voor wat verantwoordelijk is. Gevolg: nog steeds geen oplossing.

De Dorpsraad gaat een brief schrijven naar Pieter Wisse, onze kernambtenaar, waarin aandacht wordt gevraagd voor de situatie.

Het nieuwe gemeentelijk beleid ophalen afval

Met de invoering hiervan ontstaat een sociaal probleem, vinden enkele leden van De Dorpraad. Denk aan de luiers en ander incontinentiemateriaal.

Voorheen kan dit naar stort gebracht worden, maar mag nu niet meer.

De Dorpsraad gaat hiervoor een brief naar de gemeente schrijven om hiervoor aandacht te vragen.

Safety-Safe paal. Opbrengst: € 2450 Middelburgsestraat / Beatrixlaan.

De gemeente wil de opbrengst van het project met de safety safe paal gebruiken om stickers (borden?) te plaatsen met 30 km er op. Bij ons is dit officieel niet bekend en wordt nagevraagd. Het speelt inmiddels al een half jaar.

N.a.v. de enquête die is gehouden onder de bewoners van de Middelburgsestraat is er een brief gestuurd aan de bewoners door de gemeente. De dorpsraad heeft hier helaas geen kopie van gehad terwijl wij dit wel onder onze aandacht hebben en ter sprake hebben gebracht.

De volgende reguliere vergadering staan gepland op:

Donderdag 25 november 19.30 uur

Donderdag 27 januari 19.30 uur

Donderdag 17 februari 19.30 uur : jaarvergadering 2021 en als thema woningnood en wonen in Koudekerke. Gezien de komende verkiezingen worden de (lokale) politieke partijen uitgenodigd.

Informatie avond over plannen energiepark

Namens de Energie Coöperatie Koudekerke een uitnodiging informatiebijeenkomst over een mogelijk Energiepark in Koudekerke

__________________________________________________________________________________

Vergaderdatum en –tijd: dinsdag 21 september 2021, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Vergaderplaats: Couburg, Duinstraat 4a, Koudekerke In verband met de noodzakelijke registratie wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn.

_________________________________________________________________________________________________________________

Deze bijeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Om te beginnen zal een mogelijk plan voor een Energiepark in Koudekerke worden gepresenteerd. Daarna zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek worden gehouden. Dit laatste gedeelte is alleen toegankelijk voor leden van de coöperatie.

Informatiebijeenkomst over mogelijk Energiepark in Koudekerke (i.s.m. de Dorpsraad)

1. Opening door Guido Herwig, voorzitter Dorpsraad

2. Presentatie van het plan door John van Wallenburg, voorzitter coöperatie

3. Toelichting op de landschappelijke inpassing door Jan van Minnebruggen, landschapsarchitect van Bosch & Slabbers

4. Vragen en discussie onder leiding van Guido Herwig

Maatregelen in verband met corona.

Bij deze bijeenkomst dienen de coronaregels in acht te worden genomen. Deelnemers moeten zich bij de ingang van de zaal registreren, en wordt een coronacheck gedaan. Deelnemers aan de bijeenkomst mogen geen corona-gerelateerde klachten hebben.

Om te voldoen aan de coronaregels zijn in de Couburg de stoelen op anderhalve meter afstand van elkaar geplaatst. Iedere belangstellende dient op een stoel plaats te nemen en niet van stoel te verwisselen. Verder wordt u verzocht om tijdens de vergadering mogelijke aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Vergadering Dorpsraad 21 september

De Dorpsraad vergadert 21 september in De Couburg. De vergadering begint om 19.00 uur. En duurt maximaal een half uur.

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 juli 2021 (reeds in jullie bezit)

3.a. Tekstueel

3.b. Naar aanleiding van

4. Indien er nog tijd is, dan onderstaande mails bespreken:

* Deelname RABO grote club actie

* Mail gemeente Veere weghalen speeltoestellen onder aan de duinen en deze worden niet vervangen.

* Mail gemeente Veere over aanpassingen gebouw voormalig Woontrend en de parkeervoorzieningen.

* Terugplaatsen naamplaatje / ontbrekende opsporen door gemeente Veere op de begraafplaats. (Peter)

* Mail van de toekomstige eigenaren Zeeuws Genot over herinrichting Dorpsplein.

* Mail van Jan van Roosendaal

* Terugblik vergadering o.a. met KOUS (toelichting Peter?)

5. Rondvraag. Volgende vergadering is voorlopig gepland op donderdag 25 november om 19.30 uur.

6. Sluiting.

7 juli vergadert de Dorpsraad

7 juli vergadert de Dorpsraad. Punten zijn onder meer:
* Herinrichting Dorpsplein
* Parkeren Dishoek
* Overlast strand Dishoek
* Opbrengsten Safety safe paal.

De vergadering is ivm coronamaatregelen nog niet openbaar.

Bij vragen en of opmerkingen: dorpsraadkoudekerke@gmail.com

Plaatsen watertappunt

Op 8 juni wordt op het Dorpsplein een watertappunt geplaatst.

De Dorpsraad is er erg blij mee. Het is een mooie geste richting inwoners. En ook richting wandelaars en fietsers die even een pauze houden en hun bidon willen vullen.

Er wordt om 8.30 uur begonnen met het graafwerk. De verwachting is dat de mannen rond 12.30 uur klaar zijn en het tappunt werkt.

Nieuwsbrief mei

Beste dorpsbewoners,

Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen nog steeds niet bij elkaar komen.
Gelukkig hebben we 22 april wel een online vergadering gehad. Daarin zijn de volgende punten besproken.

Safety-Safe

Het is de dorpsraad niet duidelijk wat nu de stand van zaken is rondom dit project. Zo is de vraag wat er met de opbrengst van de Safety Safe paal aan de Middelburgsestraat (2450 euro) gaat gebeuren en wie dat bepaalt. De dorpsraad zal hierover contact opnemen met de gemeente.

Bloembakken Kerkhoflaan.

De dorpsraad is al langere tijd bezig met een oplossing te vinden voor de omgekeerde bloembakken aan de Kerkhoflaan. Eerst werd er gekeken naar belangstelling van omwonenden om eventueel de bloemen in de bakken te ‘adopteren’ en te verzorgen. De animo hiervoor bleek na inventarisatie te weinig te zijn.

De gemeente heeft nu voorgesteld om de omgekeerde plantenbakken weg te halen . Er komen zogenaamde ‘straatjuwelen’. Deze paaltjes worden geplaatst, zodat het effect op de snelheid van voertuigen zelfde blijft.

Een suggestie van de dorpsraad om bomen te planten in de weg, is afgewezen. De gemeente zegt dat de Kerkhoflaan een doorgaande weg waar bij vorst wordt gestrooid. Het zout wat dan wordt gebruikt zou de bomen te veel aantasten.

Snelheid Middelburgsestraat.

Om- en aanwonenden van de Middelburgsestraat hebben al eerder handtekeningen verzameld en aangeboden aan de gemeente. Ze willen zo graag aandacht vragen voor de snelheid van het verkeer in de straat en voor de staat van de stoepen.

Het wachten is nog op een reactie van de gemeente met betrekking tot mogelijke snelheidsbeperkingen. De klachten over de staat van de stoepen worden meegenomen in het jaarlijks klein onderhoud.

Verder is toegezegd dat er een proef komt met het aanbrengen van een steviger ondergrond. Voor deze proef is gekozen voor een stuk stoep tegenover de “gymzaal”.

AED Dishoek

Op de site van de Hartstichting lijkt het erop dat er in Dishoek geen AED hangt. De dorpsraad gaat dit navragen en legt contact met ondernemers over mogelijke aanschaf van dit hartschokapparaat, gezien het hoge aantal toeristen dat er loopt en fietst.

Fietsenstalling Dishoek

De dorpsraad constateert dat de fietsparkeervoorziening bij Dishoek op drukke dagen onvoldoende is. Bovendien is de afscheiding met het ruiterpad niet voldoende. De dorpsraad neemt hierover contact op met betrokken instanties.

Parkeerbeleid gemeente Veere

Hoewel het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Veere vooralsnog niet tot veranderingen leidt voor het parkeren in Koudekerke en Dishoek (met uitzondering van de tarieven van jaarkaarten en uurtarieven) maakt de dorpsraad zich zorgen over de mogelijke gevolgen van het beleid nu er niet meer gratis geparkeerd kan worden in Zoutelande.

De verwachting is dat het (deels) gratis parkeren in Dishoek de druk op dat gebied zal verhogen. Met als gevolg meer auto’s die een plekje zoeken in de woonstraten. Afgesproken is dat de dorpsraad een brief schrijft aan de gemeente waarin de bezorgdheid kenbaar wordt gemaakt.

Dorpsplein

Het Dorpsplein zal in 2022 worden opgeknapt. De gemeenteraad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.
De voorbereidingen zullen binnenkort starten. Gemeente en dorpsraad zullen hier gezamenlijk in optrekken. Zodra de gemeente een plan van aanpak heeft vastgesteld zal dit met het dorp worden “gedeeld”.

Vragen en/of opmerkingen

Tot zo ver het nieuws van de dorpsraad. Bij vragen of opmerkingen, mail ons. Info@dorpsraadkoudekerke.nl

De volgende vergadering staat op 24/6 gepland.

Vergadering 25 februari

Beste inwoners van Koudekerke en Dishoek,

De vergadering van 25 februari gaat vanwege alle corona maatregelen niet door.

De eerst volgende vergadering staat vooralsnog gepland op 25 maart.

Met vriendelijke groet,

De Dorpsraad.

Safety Safe

Een bericht van de mensen van Safety-safe, de snelheidspaal in de Middelburgsestraat:

Beste bewoners,

De Safety-safe hangt nu ruim 2 weken in de straat en jullie hebben al zo’n € 1.600,- gespaard. Een mooi bedrag, wat betekent dat veel weggebruikers zich aan de snelheid houden!

De Safety-safe hangt nog tot 18 december in de straat. Dat betekent dat jullie nog anderhalve week hebben om door te sparen. Daarna wordt het eindbedrag omgezet in 30-km stickers en eventueel ribbels op het asfalt.

Succes met doorsparen en bedankt dat u zich aan de snelheid houdt!